MODHAGER VS MODHAGELØS – HVAD ER PRISEN?

Modhageløse kroge giver en markant lavere landingsrate – og medfører ikke en hurtigere afkrogningstid, når der er tale om små trekroge.

Fordele og ulemper ved modhager vs modhageløse kroge diskuteres ofte, når snakken går på catch and release. Fisk & Fri har foretaget en omfattende test af både landingsrate og afkrogningstid på små trekroge med og uden modhager. Og konklusionen er klar: Det koster mange fisk at bruge modhageløse kroge – og når der anvendes små kroge, opnår man reelt set ikke den store fordel ved det set i en C & R sammenhæng.

AF JENS BURSELL

MODHAGELØSE KROGE diskuteres tit, når man snakker skånsomt fiskeri. Selvom videnskabelige oversigtsanalyser viser, at brugen af modhageløse kroge kun har marginal effekt, når man samlet evaluerer alle undersøgelser som er lavet om emnet, så er der alli­gevel enkelte undersøgelser, der viser, at de kan nedsæt­te afkrogningstiden – og dermed den mængde af tid, som fisken eksponeres for luft. Og særligt til laksefisk er dette vigtigt, hvor selv kort tids ekstra eksponering for luft kan have be­tydning for både overlevelseschancer og re­produktionssucces.

Men – de undersøgelser, der viser, at modhageløse kroge nedsætter afkrogningstiden, er lavet på større kroge med relativt store modhager – og det er klart, at jo større modhager krogen har, de­sto sværere bliver det at få den hurtigt ud. Spørgsmålet er så – hvad nu hvis man sammenligner meget små trekroge (≤) str. 12, der har nogen bitte små modha­ger, med modhageløse kroge af præcis samme størrelse og møn­ster. Hvad betyder det for af­krogningstiden – og ikke mindst landingsraten, som vi jo alle er interesseret i? For – hvem gider at miste en stor fisk, som man har knoklet for at få til at hugge? Netop det satte jeg mig for at undersøge et par forårsdage i Simons Put and Take på Sjælland, hvor der sjældent er langt mellem snapsene.

 

Tohatsu

 

Vinkel-rigget med en str. 12 krog - fx Owner ST36 BCX - vil booste din landingsrate på blink i putten med næsten 50 %.

Vinkel-rigget med en str. 12 krog, der har modhager – fx Owner ST36 BCX – vil booste din landingsrate på blink i putten med næsten 50 %. Fisker du modhageløst vil du miste markant flere fisk.

Modhager giver selvfølgelig flere fisk

Tre testfiskere fiskede alle med en lille gennemløber str. 0. Under gennemløberen havde vi et bøjet stykke silikone rør (li­ne-a-ligner) – også kaldet et vin­kel-rig. Krogene var de små tre­kroge Owner ST36 BC X str. 12 – med og uden modhager, som var monteret i en spring-ring str. 00 samt en 2,5 mm solid rig-ring. Og så var det ellers bare at fiske løs. Samtlige kontakter blev talt, og afkrogningstiden blev noteret som tiden fra fisken forholdt sig i ro og var klar til at blive afkroget – til krogen var fri. Der blev fisket lige mewget tid med og uden modhager.

I alt blev det i testperioden til kontakter med 325 fisk op til cirka 8 kilo, og resultater­ne var klare. Landingsraten på modhageløse kroge var kun 49 % med den modhageløse montage – og 68 % på monta­gen, hvor krogen havde modha­ger. Krogene med modhager gav altså 39 % flere fisk – en forskel der er stærkt signifikant, når man tester den statistisk. Hvis du har overvejet at bruge modhageløse, fordi du tror det ikke betyder den store forskel i landingsraten, kan du altså roligt tro om igen. Det giver også god logik på de min­dre kroge, fordi modhagen her er så kort, at den let kan få fat i det tynde, bløde væv over kæbe­bensknoglerne. Eller sagt på en anden måde – når den ikke er der, er der ingen modhage der får fat – og så mister man flere fisk.

Man kan derfor også forestille sig, at forskellen i landingsrate mellem store kroge med mod­hager – og store kroge uden modhager – måske er mindre end eftervist i dette eksperiment. Årsagen er, at afstanden fra krogspidsen og bagsiden af modhagen på storekroge er så lang, at den alligevel ikke for fat, hvorved forskellen på landingsrate med og uden modhager vil være markant mindre, end når der anvendes så små kroge – at modhagen rent faktisk kan få fat i det tynde bløde væv over kæbnenene. Du kan læse meget mere om dette i mit kapitel ”De sidste 50 % – release rigs” der udkommer 1. oktober 2022.

At landingsraten på regnbuer er lavere end kystørreder er helt normalt – put-ørrederne er fod­ret op på piller, og de åbner derfor ikke munden meget, når de hug­ger, hvilket nok er den del af for­klaringen på, at regnbuer ofte er svære at kroge. En anden forkla­ring er, at munden er lidt mindre i forhold til kropsstørrelsen, hvil­ket bare helt generelt gør at de har lidt sværere ved at gabe over de lidt større agn.

Jens Bursell med en flot regnbue, der huggede en Snurrebasse str. 0 fisket med vinkel-rig og en str. 12 krog i Simons Put and Take. Testfiskeriet gav 325 regnbuer, så der var ømme arme i pauserne. De små kroge, rig-rings og spring-ringe str. 00 klarer uden problemer fisk af denne størrelse.

Jens Bursell med en flot regnbue, der huggede en Snurrebasse str. 0 fisket med vinkel-rig og en str. 12 krog i Simons Put and Take. Testfiskeriet gav 325 regnbuer, så der var ømme arme i pauserne.
De små kroge, rig-rings og spring-ringe str. 00 klarer uden problemer fisk af denne størrelse.

Tabes flere fisk der hopper?

Antallet af hoppende fisk talte vi også: 55 % af fiskene hoppede fri af vandet under fighten. År­sagen til, at vi målte dette var, at vi tænkte, at antallet af hop, kunne have negativ indflydelse på krogholdet – især på de modha­geløse kroge. Pudsigt var det, at på modhagekroge hoppede kun 30 % af fiskene, mens 66 % af dem, der blev kroget på modha­geløse kroge – hoppede. Hvad forklaringen er, har jeg intet bud på pt.

Jeg har ikke målt antallet af hop pr kroget havørred på kysten, men – med afsæt i denne lille test – føler jeg mig meget overbevist om, at det også vil have drastiske negative konsekvenser for landingsraten at bruge modhageløse kroge på kysten. Jeg tror antallet af spring pr laks og havørred i åen er cirka samme omfang som for regnbu­erne, så også her er det sandsyn­ligt, at de modhageløse kroge kan koste næsten lige så mange mistede fisk.

Med så små kroge er mange fisk kroget yderligt – og primært med brug af pean var den gennem­snitlige afkrogningstid hhv 1,72 sekund med modhageløse kroge og 1,70 sekund med modhager. Denne forskel var ikke statistisk signifikant – og vi kan konklude­re, at så længe vi snakker små tre­kroge med micromodhager, er der ingen grund til at anvende mod­hageløse i forsøget på at opnå en kortere afkrogningstid. OK – modhagerne kan forværre læsio­nen i krogsåret lidt, men når der er tale om micromodhager, tror jeg, at vi er så meget ude i margi­nalerne, at dette til fulde opvejes af mindre risiko for ”at krogen vandre rundt i munden” under fighten, som man ser det, når der bruges modhageløse kroge.

Det er blandt andet på grund af ”vandrende kroge” at modhageløse kroge er forbudt i flere kommercielle karpevande i Europa.

 

Den lille trekrog fjernes let - og hvis fisken er dybt kroget, er der mulighed for at anvende en push-back disgorger til afkrogning 100 % under vand, hvis fisken skal genudsættes.

Den lille trekrog fjernes let – og hvis fisken er dybt kroget, er der mulighed for at anvende en push-back disgorger til afkrogning 100 % under vand, hvis fisken skal genudsættes.

Vinkelrig med udskiftelig krog

Vinkel rigs, hvor krogen er mon­teret i springring/rig-ring, som jeg har brugt siden foråret 2016, har to store fordele frem for den version, hvor krogen blot bindes i en rapala-knude. For at krogen fungerer godt i rapala-knuden, skal løkken blot være 2-3 mm i indre diameter, hvilket kan være svært at binde, for folk der ikke er gode til at binde knuder – og ikke har øvelsen i netop dette. Når taklet i stedet monteres i en solid rig-ring – kan en hvilken som helst knude bruges, hvilket betyder, at det går hurtigere – og at alle – kan være med. Husk at din solid-ring skal være helt rund i tværsnit – ellers kan det give skader på fluoro­carbonen, som kan resultere i uventede brud. Taklet kan også bruges til fletline, og her betyder det ikke helt så meget, at ringens tværsnit er helt rundt.

 

Dette skal du bruge til et vinkel rig.

Sådan laver du vinkel rigget

Blinket monteres på følgende måde: Stik forfang – eller fletline gennem gennemløberen fra oven. Tråd et T-swivel-bead (Radical fra Quantum) og en afkortet Radi­cal Bent hook aligner (18 mm) fra Quantum på forfanget/linen. Det er især den vandrette del, der skal afkortes – uanset hvil­ket blink du bruger. Den del af røret, der vender i en vinkel ud fra blinkets længeakse skal ikke afkortes på brede blink som fx Snurrebassen str. 4, men bør af­kortes et par mm til mere smalle blink. Alle typer af alingners kan bruges – også fra andre fabrika­ter – eksperimenter selv.

Bind herefter din 2,5-3 mm rig-ring på og monter den lille str. 12 trekrog til ringen via en 3,5-4 mm spring-ring. Brug den mindste du kan finde, hvilket på det dan­ske marked nok er Owner str. 00. Endnu bedre er dog de japanske Decoy spring-ringe kaldet Split-ring Light – de er både mindre, stærkere og mere elegante – sam­tidig med, at de er rigeligt stærke til at klare en hvilken som helst havørred. Regnbuer kæmper mindst lige så godt som havørred af samme størrelse – ofte bedre – og under vores forsøg brugt vi springringe, der var samme stør­relse som Decoy str. 00 – uden at have nogen problemer, på trods af 325 flotte 2-8 kilos regnbuer, der blev kranet ind hurtigst muligt.

Rigtig mange kystfiskere har opdaget, hvor let det er at bruge vinkelrigget, men det er kun få put-fiskere, der har opdaget, at metoden selvfølgelig virker på helt samme måde til fiskeri med små gennemløbere til puttens regnbuer. Held og lykket med vinkelrigget – både i putten og på kysten.

Du kan læse meget mere om de seneste 2022 udgaver af super effektive småkrogstakler i den nye udgave af bogen ”Havørred – Refleksioner på kysten”, der udkommer 1. oktober 2022.

Artiklen blev oprindeligt publiceret i Fisk & Fri 8/2017.

 

Friluftsland

 

Jens Bursells vinkel rig

LYSTFISKERFANGET TUN: 12.000 KR/KILO

Talrige studier viser, at lystfiskerfangede fisk har en langt højere socioøkonomisk værdi end fisk fanget af erhvervsfiskere. Nu er det også blevet undersøgt for tun i forbindelse med DTU Aquas tunmærkningsprojekter i 2018-2020. Undersøgelsen konkluderer, at de danske tunfiskere samlet har brugt over 10 millioner kroner om året på tunfiskeriet, hvilket svarer til årlige udgifter pr. tunfisker i spektret 16 – 52.000 kroner. Ifølge DTU Aqua koster catch and release fiskeriet årligt døden for omkring 1 ton tun (3-5 eksemplarer red.), hvilket svarer til, at lystfiskerne i praksis spenderer i omegnen af 12.000 kroner pr kilo tun der dør som følge af catch & release tun. I undersøgelsens abstract konkluderes følgende: This provides a clear example of how a recovery of marine natural capital and related ecosystem services can support development in the blue economy.

Eller sagt på en anden made – en fremadrettet kvote til catch & release fiskeri efter tun i Danmark har potentielt set en meget stor samfundsmæssige værdi, der vil kunne generere meget mere værdi for samfundet, end hvis de samme fisk i stedet fanges kommercielt og sælges af erhvervsfiskere.

Du kan læse hele undersøgelsen af tunenes socioøkonomiske værdi her.

DTU Aquas tunmærkningsprojekt 2022 lægger ud med fiskeriet fra lørdag den 20 august, og det forlyder at omkring 100 både kommer til at fiske efter tun i år samt, at målet er 200 taggede fisk – altså en del mere end i 2021. Også i år er der en tunkvote til hjemtagning, der skulle være fordelt på 20 både, og der vil især blive fisket i området nord for skagen. Set-uppet minder meget om de foregående år, forlyder det endvidere fra anonyme kilder. 

 

Tohatsu

 

GEDDEFISKERI: C & R KAN PÅVIRKE FØDEINDTAG NEGATIVT

Som vi har været inde på tidligere i Fisk & Fri er det vigtigt at begrænse fiskepresset til et passende lavt/moderat niveau på de fleste vande – selv når der fiskes catch & release. Årsagen er, at der udover vis forudsigelig procentuel dødelighed kan være ikke-dødelige effekter af C & R, som på den korte og lange bane kan påvirke gedderne negativt både på individ- og bestandsniveau.

Det videnskabelige tidsskrift “Fisheries Research” har netop udgivet artiklen “The impact of catch-and-release on the foraging behaviour of pike (Esox lucius) when released alone or into groups” af Martin Stålhammer og en række andre forskere.

Studiet viste, at der gik længere tid, inden genudsatte gedder igen gik på jagt – og angreb et bytte, set i forhold til gedder der ikke havde været udsat for en fangst/genudsætning. Dette fænomen var lidt mindre udbredt, når gedderne blev genudsat til en gruppe af gedder. Forskerne konkluderer, at de potentielle korttids effekter af catch & release kan være ændret fødesøgningsadfærd – delvist afhængig af den sociale sammenhæng. Den ændrede fødesøgningsadfærd kan potentielt set betyde nedsat vækst, hvilket kan påvirke individets fitness samt på den store skala påvirke hele økosystemet på grund af et ændret og måske nedsat prædationstryk på fx fredfisk.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.

Catch & Release er selvfølgelig langt bedre for bestanden end Catch & Kill ved det samme fisketryk – man skal bare huske altid at tage fiskepresset – også fra lystfiskere – med i betragtning, når man lægger forvaltningsplaner for et fiskeri.

 

In-line Claw Fly by Jens Bursell

 

DSF – CATCH & RELEASE DEBAT (del 3)

Ved at bruge langt mindre kroge monteret direkte i forfanget – som eksempelvis på release-taklet nederst til højre – minimeres unødige skader på fisken ved catch & release fiskeri set i forhold til fx det traditionelle hardbait med kæmpsestore trekroge, som ses øverst til venstre.

Ved at bruge langt mindre kroge monteret direkte i forfanget – som eksempelvis på release-taklet nederst til højre – minimeres unødige skader på fisken ved catch & release fiskeri set i forhold til fx det traditionelle hardbait med kæmpsestore trekroge, som ses øverst til venstre.

I vores debatføjleton om catch & release får du her det tredje af de spørgsmål, som DSF alligevel ikke ønsker at debattere:
Fisk & Fri: ”Som man kan læse i Fisk & Fri 4/2016 i artiklen ”Paradigmeskift i catch & release” er de traditionelle metoder til geddefiskeri med kunstagn meget langt fra at leve op til de officielle anbefalinger om skånsomt fiskeri fra www.fiskepleje.dk.

DSF har igennem sit arrangement i fx Fishing Zealand tilskyndet til en øget tilstrømning af fisketurister til brakvandsgeddefiskeriet, med udgangspunkt i, at det skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde. Hvad har DSF tænkt sig at gøre for at sikre, at catch & release fiskeriet efter gedder, som tilføjer fiskene unødig skade samt pt ikke lever op til DTU Aquas anbefalinger – fremover vil blive mere skånsomt og bæredygtigt – både på individ og populationsniveau?

DSF – CATCH & RELEASE DEBAT (del 2)

svar-2

Dybe krogninger tegner sig for en stor del af dødeligheden ved catch & release fiskeri – en problematik DTU Aqua søger ændret med deres nye anbefalinger på www.fiskepleje.dk (http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk)

I vores ”debat-serie” om catch & release får du her det andet af de spørgsmål, som DSF alligevel ikke ønsker at debattere

Fisk & Fri: ”Forskning viser, at netop dybe krogninger og deraf associerede følgeskader i høj grad er ansvarlige for en stor del af dødeligheden ved catch & release.

Anderkender DSF, at hovedparten af alle traditionelle metoder til catch & release fiskeri med kunstagn – fx store gennemløbere, fastmonterede blink, spinnere, woblere, jerkbaits og softbaits – generelt ikke muliggør afkrogning under vand ved dybe krogninger – og at de derfor kan påføre både individer og fiskepopulation unødig skade? Hvis ikke DSF anderkender dette – begrund venligst årsagen med afsæt i facts og konkrete eksempler med udgangspunkt i de enkelte metoder nævnt ovenfor.

Laks i massevis?

Danske trollingfiskere har oplevet det vildeste laksefiskeri i mands minde dette forår. Men hvad skyldes det gode fiskeri – og er det egentlig så godt? De vilde laksefangster har blusset til debatten om bæredygtigt fiskeri: Vi har taget en snak med trollingfiskerne Tore Svendsen og Poul Stadler – samt formanden for DSF – Verner Hansen.

Af Jens Bursell

(mere…)