ANTALLET AF FISKETEGN FALDET TIL TIDLIGERE NIVEAU

PRESSEMEDDELSE: Fiskeristyrelsen, som administrerer det statslige fisketegn – samt de penge der kommer ind for det, er netop kommet med en opgørelse, der viser, at det samlede salg af fisketegn stort set er tilbage på niveauet for 2018 og 2019, før corona-epidemien indtraf i foråret 2020.

Lystfiskertegn 2018 2019 2020 2021 2022
Årstegn 135.079 137.133 169.931 151.686 143.665
Ugetegn 21.170 22.645 13.449 11.315 19.527
Dagtegn 32.931 32.389 32.551 27.758 30.134
Lystfiskertegn i alt 191.198 194.186 217.951 192.780 193.326
Fritidsfiskertegn 29.497 28.059 32.670 29.407 27.503

 

– Salget af uge- og dagslystfiskertegn er steget i 2022 efter et fald i 2021 og 2020, fortsætter Fiskeristyrelsen. – Dermed er vi tæt på at være tilbage på samme niveau som før corona-epidemien. Denne udvikling kan skyldes, at corona-restriktionerne er bortfaldet og at der derfor er flere turister, der igen tager på fisketur i Danmark og køber fisketegn.

Salget af lystfiskerårstegn er dog stadig større end før corona-epidemien

Under corona-nedlukningen kunne der konstateres en væsentlig stigning i det samlede antal solgte lystfiskertegn. I 2020 var der således knap 35.000 flere lystfiskere, der købte årsfisketegn, end før corona-nedlukningen i 2018.

Fisketegnstype Årstal: 2019 2020 2021 2022
Lystfiskertegn Område
Årstegn I alt 137.133 169.931 151.686 143.665
Nordjylland 10.887 14.601 13.876 13.310
Midtjylland 28.334 37.630 34.048 31.603
Syddanmark 30.488 36.423 33.433 30.401
Hovedstaden 25.499 39.516 35.723 30.559
Sjælland 17.101 21.412 20.389 18.722
Udland og uoplyst 24.824 20.349 14.217 19.070

 

På trods af et generelt fald i salget af fisketegn i 2022 sammenlignet med salget under corona, kan der i de fleste regioner konstateres en fremgang i salget af årstegn i forhold til årene inden corona.

– Under corona-epidemien fik mange danskere smag for at prøve kræfter med lystfiskeriet, og vi så en stor stigning i salget af lystfiskertegn. Selvom vi ikke ser de samme høje tal for salget af fisketegn i 2022, som i 2020 og 2021, er salget af årstegn stadig lidt højere end i årene før corona,” fortæller kontorchef Kia Hee Gade fra Fiskeristyrelsens Fiskerikontrolkontor.

Hvem køber årstegn?

Baseret på oplysninger fra de personer, der har oplyst køn og alder, viser fisketegnsopgørelsen for 2022 en fordeling på 91% mænd og 9% kvinder.

Aldersfordelingen blandt fisketegnskøberne over 18 år og indtil pensionsalderen er mere jævnt fordelt med 40% i alderen 35-55 år, 35% fra 55 år og indtil pensionsalderen samt 25% i alderen 18-35 år.

Hvem skal have fisketegn?

Alle lystfiskere skal fra de fylder 18 år og frem til de går på folkepension have fisketegn for at fiske i Danmark. Man kan købe fisketegn hos Fiskeristyrelsen på fisketegn.dk

Hvad går pengene til?

Indtægterne fra salget af fisketegn går til fiskepleje gennem udsætninger, restaurering og lignende af vandløb og søer samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene.

Se tallene, fordelt på fisketegnstyper og landsdele 

Hvis du har spørgsmål om fisketegn, er du velkommen til at kontakte os på fisketegn@fiskeristyrelsen.dk  eller tlf. 72 18 56 00 alle hverdage mellem kl. 10:00 og 14:00.

Læs mere om køb af fisketegn

Læs mere om, hvad indtægterne fra fisketegn bliver brugt på

 

Grejxperten

NY FORBEDRET UDGAVE AF FISKETEGN.DK

Den nye hjemmeside på fisketegn.dk giver den eksisterende løsning et tiltrængt ansigtsløft. Det gælder både i forhold til design og brugervenlighed for de borgere, der indløser fisketegn direkte via hjemmesiden, såvel som ift. administrationen for de salgssteder, campingpladser, turistinformationer mv., som formidler salg af fisketegn.

– Ud over det nye design lancerer vi nu en side med en ny betalingsløsning og et teknologisk løft, der sikrer, at siden lever op til de lovpligtige krav om webtilgængelighed. Ikke alene bliver det langt nemmere for borgerne at indløse og forny deres fisketegn og for salgsstederne at administrere deres salg. Rent teknisk giver den nye platform os også langt bedre mulighed for fremadrettet at tilpasse og videreudvikle siden på en ressourceeffektiv måde. Det er jeg meget tilfreds med, fortæller Joan Reimann, vicedirektør i Fiskeristyrelsen.

Indtægterne fra salg af fisketegn i Danmark går til fiskepleje. Aktiviteter som vandløbsrestaurering, udsætning af fisk og forskning i viden om fiskenes adfærd er en del af fiskeplejen i Danmark.

Den nye hjemmeside er tilgængelig på fisketegn.dk

 

Tohatsu

2021: TILBAGEGANG I LYST – OG FRITIDSFISKERTEGN

– En ny opgørelse viser tilbagegang i salg af lyst- og fritidsfiskertegn i 2021, lyder det på fiskeristyrelsens hjemmeside. – Antallet af købte fisketegn i 2021 er nu opgjort, fortsættes udmeldingen. – Den store fremgang, der kunne konstateres i 2020, er ikke fortsat. Tallene er næsten tilbage på niveauet for 2019, før Covid-19 indtraf i foråret 2020.

– Der ses fortsat et lidt større køb af årstegn end i 2019, fra både lyst- og fritidsfiskere, hvorimod uge- og dagtegnskøbet af lystfiskertegn fortsætter faldet fra 2020. Det skyldes formentlig covid-19-restriktionerne, som har begrænset muligheden for at udenlandske turister især vores tyske naboer, har kunnet holde lystfiskerferie i Danmark i 2021, konkluderes det. 

Se tallene, fordelt på fisketegnstyper og landsdele

 

Hvidovre Sport

 

Salg af Lyst- og Fritidsfiskertegn i 2021

 

HVAD LAVER FISKERI KONTROLLEN – OG HVOR MEGET KOSTER DET?

I kølvandet på Fisk & Fris nyhed om, hvordan kontrollen af de rekreative fiskeri tilsyneladende bliver nedprioriteret, har vi fået aktindsigt i regnskaberne samt stillet Fiskeristyrelsen en række spørgsmål om prioriteringen af midler i driften.

AF JENS BURSELL

Fisk & Fris aktindsigt viser, at Fiskeristyrelsen i 2020 har haft udgifter på samlet 4,7 millioner kroner til administration og kontrol af fisketegn, hvoraf 3,2 millioner vedrører lønudgifter og 1,5 millioner går til driftsudgifter. Der er på finanslovens “§ 24.64.10.10. Fiskepleje” mulighed for finansiering med op til 4,1 millioner kroner, mens de resterende udgifter i 2020 på 0,6 millioner kroner finansieres af Fiskeristyrelsens ordinære bevilling – “§24.61.01.10. Almindelig virksomhed.”

Et markant fald i kontrollen af de rekreative fiskeri

Vi har stillet Fiskeristyrelsen følgende supplerende spørgsmål, som de har besvaret

FISK & FRI:  Hvor længe har det stået på, at kontrol af rekreativt fiskeri tilsyneladende er nedprioriteret?

Fiskeristyrelsen planlægger kontrollen med det rekreative fiskeri ud fra et risikoperspektiv med fokus på, hvor overtrædelser af lovgivningen forventes at optræde, forklarer Nanna Bille Adamsen fra Fiskeristyrelsen. – Samtidig indgår kontrollen med det rekreative fiskeri i styrelsens prioritering af kontrolindsatsen med det samlede fiskeri, dvs. også kontrollen med det erhvervsmæssige fiskeri.

– Der kan konstateres et generelt fald i kontrolaktiviteterne på det rekreative område i perioden fra 2018 til 2020, fortsætter hun. – Kontrolaktiviteterne, herunder kontrollen med det rekreative fiskeri, har i 2020 været påvirket af restriktionerne i relation til Covid 19-smitteforbyggelse, særligt i forbindelse med nedlukning af offentlige arbejdspladser i 1. halvår af 2020. Herudover har en række nye opgaver i forhold til kontrollen med det erhvervsmæssige fiskeri haft betydning for den kapacitet, der har været til rådighed til kontrollen med det rekreative fiskeri.

– Fiskeristyrelsen lever op til sin kontrolforpligtelse, når styrelsen løbende prioriterer de samlede kontrolopgaver – både i forhold til det erhvervsmæssige fiskeri og det rekreative fiskeri, understreger hun. Kontrollen tilrettelægges således at kræfterne koncentreres om de forpligtelser, styrelsen har i forhold til det erhvervsmæssige fiskeri og de EU-bindingerne, Danmark har på området, samtidig med, at styrelsen tilrettelægger en så effektiv kontrol med det rekreative fiskeri, som ressourcerne tillader.

Regnskabsudtræk Fisketegn 2020

Her kan du se Fiskeristyrelsens regnskabsudtræk, der viser hvordan pengene har været brugt på kontrol af Fisketegn i 2020.

 

Hvordan bruges pengene til kontrol af det rekreative fiskeri?

FISK & FRI:  Hvor mange penge har Fiskeristyrelsen i 2020 modtaget for at udføre kontrol med det rekreative fiskeri, som I ifølge jeres egen medarbejder tilsyneladende ikke rigtig kontrollerer for øjeblikket?

– Der er ikke en særskilt finanslovbevilling til den rekreative kontrol, og der sker ikke finansiering fra fisketegnsmidlerne af kontrollen af det rekreative fiskeri, idet indtægterne fra fisketegn udelukkende finansierer administrationen og kontrollen af fisketegn med op til 4,1 mio. kr. årligt, hvilket fremgår af finanslovens § 24.65.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, siger Nanna Bille Adamsen.

FISK & FRI:  Ovenfor udtaler Fiskeristyrelsen, at I har haft 1580 kontroller i 2020. Hvor mange af disse har været almindelig kontrol af fisketegn – og hvor mange af disse har været sager, hvor I rent faktisk har rykket ud og kontrolleret ulovligt satte net – enten ved at I selv har opdaget dem eller ved, at det er blevet anmeldt?

-Foruden de 1.580 kontroller er der kontrolleret 2.326 fisketegn og 873 fritidsfiskertegn, siger hun. Fiskeristyrelsen registrerer ikke, om en kontrol er på baggrund af en anmeldelse.

FISK & FRI: Hvilken dato havde i den sidste kontrol af rekreativt fiskeri i hhv Ringsted afdelingen og landsdækkende?

 –Afdelingen i Ringsted udførte i 2020 en rekreativ kontrol den 22. december 2020 i Karrebæk Fjord, konstatere Nanna Bille Adamsen. – Den sidste rekreative kontrol i 2020 i Danmark blev udført den 29. december 2020 af afdelingen i Kolding.

FISK & FRI:  Hvordan har antallet af kontroller fordelt sig på årets måneder fra januar 2020 og frem til nu?

Antallet af kontrollerfordelt på årets måneder ses nedenfor:

Fsikerikontrol i årets måneder 2020

– De lavere antal kontroller i vintermånederne skyldes, at det rekreative fiskeri er aftagende i årets 1. og 4. kvartal og kontrollen tilpasse dette lavere niveau i fiskeri-aktiviteten på det rekreative område, forklarer Nanna. – I juli måned er det sommerferien, der ligger til grund for det lavere tal.

FISK & FRI:  Hvor mange penge har Fiskeristyrelsen i 2020 modtaget for at udføre kontrol med det rekreative fiskeri, som I ifølge jeres egen medarbejder tilsyneladende slet ikke kontrollerer for øjeblikket? Hvor stor en del af disse penge betales via Fisketegnsmidlerne – og hvor stor del betales via andre kanaler (og evt hvilke?)

 – Der er ikke en særskilt finanslovbevilling til den rekreative kontrol, understreger Nanna. – Der sker ikke finansiering fra fisketegnsmidlerne af kontrollen af det rekreative fiskeri, idet indtægterne fra fisketegn udelukkende finansierer administrationen og kontrollen af fisketegn med op til 4,1 mio. kr. årligt, hvilket fremgår af finanslovens § 24.65.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

FISK & FRI:  Hvor mange sager/udrykninger har Fiskerikontrollen haft på ulovligt rekreativt fiskeri i 2020, som er journaliseret?

 – Styrelsens 1.580 kontroller i 2020 har resulteret i afdækningen af 370 overtrædelser, hvor 1.131 ulovlige fiskeredskaber i er taget i bevaring. Der henvises til vedlagte datatræk fra Fiskeristyrelsens dynamiske database, slutter Nanna Bille Adamsen.

 

Fiskeristyrelsens oversigt over aktiviteter inden for fiskerikontrollen i 2020.

Fiskeristyrelsens oversigt over aktiviteter inden for fiskerikontrollen i 2020.

 

Tohatsu

CORONA LOKKER FOLK UD AT FISKE

– Et stigende antal solgte lystfiskertegn vidner om øget interesse for det rekreative fiskeri, lyder det fra Fiskeristyrelsen på fiskeristyrelsen.dk – Tendensen med øget salg af lystfiskertegn fra foråret er fortsat henover sommeren. Sammenlignet med sidste år er der således blevet indløst væsentlig flere lystfiskertegn i år.I 2020 købte 146.000 lystfiskere et årstegn mellem januar-august 2020, hvor der sidste år 2019 kun blev købt knap 116.000 i samme periode. Dvs. en stigning på 30.000 årstegn i 2020 sammenlignet med sidste år. Ud over lystfisker-årstegn kan man købe dags- eller uge-lystfiskertegn samt fritidsfiskertegn.

– Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje i danske søer og vandløb. Når salget af fisketegn øges, øges indtægterne til fiskeplejen tilsvarende. I år er der fra 1. januar til 31. august således indløst lystfiskertegn for knap 29,5 mio.kr., mens der sidste år blev indløst fisketegn for lidt over 25 mio. kr. i samme periode. Det svarer til en stigning i 2020 på godt 4,3 mio.kr. svarende til +17% ift. sidste år, slutter udmeldingen fra Fiskeristyrelsen.

Du kan læse mere om køb af fisketegn her.

Læs mere om hvad indtægterne fra fisketegnet går til her.

 

Jans Lystfiskershop

DEBATINDLÆG: Fiskepleje på Afveje – Fisketegnet (1/3)

Det skulle være så godt, at der kom flere fisk i de danske vande. Finansieret af millionerne fra det obligatoriske fisketegn. Men det er faktisk blevet ringere med tiden. Fiskeplejen er ikke længere, hvad den har været og skulle være. Tiderne er skiftet, og forvaltningen er ikke fulgt med.

 AF STEEN ULNITS, FISKERIBIOLOG

 

Moderne fiskepleje startede tidligt, hvad laksefiskene angår. Ret beset startede den vel allerede i 1400-tallet, da franske munke lærte sig at klække ørreder på kunstig vis. Man dækkede de befrugtede fiskeæg til med sand og lod frisk vand strømme hen over dem.

Kunstig klækning af laksefisk tog dog først for alvor fart, da tyskeren Jacobi i 1763 gentog de franske munkes forsøg – nu dog med grus i stedet for sand. Herefter tog udviklingen fart, og klækkerier skød op overalt i den vestlige verden. Nu kunne man producere de fisk, man skulle bruge til datidens fiskepleje, der udlukkende bestod af udsætning af kunstigt opdrættede fisk.

Siden fandt man ud af, at hovedløse udsætninger ikke nødvendigvis resulterede i et bedre fiskeri efter flere fisk. Man fandt ud af, at der i et givet vandløb kun er plads til et givet antal fisk. Laksefisk er nemlig territoriale og har brug for et skjulested.

Er der ikke skjulesteder nok, bliver fiskene stressede, da de skal løbe spidsrod mellem vandløbets andre beboere. Fiskene bliver stressede, får mælkesyreforgiftning og dør. Sætter man således flere fisk ud, end der er plads og skjulesteder til i vandløbet, er det rent spild af penge og fisk. Mundingsudsætninger er en helt anden sag.

Derfor har man i snart mange år elektrofisket i vandløb verden over. Dels for at fjerne uønskede arter som eksempelvis gedder, der kan tolde hårdt på en ørredbestand. Dels for at fange moderfisk til afstrygning og opdræt af nye fisk til udsætning. Og dels naturligvis for at analysere bestanden af laksefisk i et givet vandløb.

Udsætningsplanerne

Man elektrofisker med nogle års mellemrum et vandløb, gør det to gange på samme strækning og kan nu på matematisk vis regne sig frem til, hvor stor den totale fiskebestand er. Man registrerer de fangede fisk og ved nu, hvor mange fisk der er i de forskellige årsklasser. Yngel, halvårsfisk, étårfisk etc.

Herefter kigger man på vandløbet og vurderer dets bæreevne ud fra parametre som bredde, dybde, strømhastighed og egnede skjulesteder. Herefter kan man vurdere, hvor mange fisk der ideelt burde være på den pågældende strækning af det pågældende vandløb. Og sammenligne med, hvad der reelt er ifølge befiskningen.

Det er nu en simpel sag at “fylde vandløbet op” med de fisk, der mangler i forhold til vandets anslåede bæreevne. Det er sådan, udsætningsplanerne bliver til – sådan at denne post på fiskeplejen beregnes og efterfølgende betales via det obligatoriske fisketegn. Det er der masser af sund fornuft i.

 

Steen Ulnits

Fiskeribiolog Steen Ulnits stiller i denne artikelserie skarpt på Fisketegnsmidlerne – samt hvordan de bliver brugt. Følg med de næste tre fredage her på fiskogfri.dk

 

Fisketegnet blev en realitet fra og med den 1. januar 1993. Prisen var dengang 100,- kroner årligt. I 2012 blev prisen hævet til de nuværende 185,- kroner.

Da den nødlidende Skjern Å sidst i 1980’erne skulle hjælpes tilbage i sit gamle leje fra før reguleringen i 1960’erne, blev det den kristne miljøminister Christian Christensen (Q), som tog initiativet og sagde de nu berømte ord: “Fuglene er væk. Fiskene er væk”. Og da der siden fattedes penge til fiskeplejen og ophjælpning af de hårdt trængte fiskebestande, kom hjælpen atter fra Kristeligt Folkeparti. Denne gang i form af et lovforslag om et obligatorisk fisketegn for danske lystfiskere.

Det blev fremsat af den i virkeligheden nok første Vikar fra Himmerrige, nemlig Jørgen Kvist Jensen (Q), der kom susende ind som vikar i Kristeligt Folkeparti og præsenterede et fuldt færdigt og flot gennemarbejdet lovforslag, der gik ret igennem både første-, anden- og tredjebehandling i Folktinget. Fisketegnet, som vi kender det i dag, var en realitet.

Fisketegnet var en naturlig opfølger til den garnlicens, som alle fritidsfiskere havde skullet betale siden 1. januar 1990. En licens, som kostede 250,- kr. årligt, og som gav ret til at sætte op til 6 redskaber (garn, ruser eller krogliner) efter eget valg. Den gav giver også ret til fiskeri med stang.

Paragraf 7-udvalget

De indkomne midler fra fisketegn og garnlicens fordeles af fiskeriministeren efter rådgivning fra det såkaldte Paragraf 7 udvalg, hvis fulde titel er “Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje”. I dag drejer det sig om i omegnen af 40 millioner kroner om året, der skal fordeles af dette udvalg.

Udvalget er nedsat efter § 7 i fiskeriloven og er med tiden vokset i både størrelse og sammensætning. Det består i dag af repræsentanter fra følgende organisationer, præsenteret i alfabetisk rækkefølge:

 • Danmarks Fiskeriforening
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Akvakultur
 • Dansk Amatørfiskerforening
 • Dansk Fritidsfiskerforbund
 • Dansk Kystfiskerforening
 • DTU Aqua
 • Fiskeripolitisk Kontor
 • Fiskeristyrelsen
 • Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
 • Kommunernes Landsforening
 • Landbrug & Fødevarer
 • Miljøstyrelsen

Herudover kan ministeren indstille enhver anden repræsentation til udvalget, hvis han eller hun måtte ønske det. Medlemssammensætningen administreres af Fiskeripolitisk Kontor, der efter Esben Lunde Larsens (V) afgang som fiskeriminister og på grund af det dengang muligt forestående Brexit blev overflyttet til Udenrigsministeriet.

Som det ses, er der mange forskellige og ofte modsat rettede interesser repræsenteret i det udvalg, der skal administrere de penge, som alene er indbetalt af fritidsfiskere og lystfiskere. Det rimelige heri kan naturligvis diskuteres – og bliver det konstant. Der er trods flere organisationer imellem, der ikke yder en krone til fiskeplejen. Men blot lukrerer på de 40 millioner kroner, det rekreative fiskeri årligt indbetaler for overhovedet at få lov til at fiske.

Man kan undre sig over, hvorfor erhvervsinteresser overhovedet skal være med til at bestemme over midler, der udelukkende er indkommet fra og betalt af det rekreative fiskeri. Disse erhvervsinteresser er jo primært med til at tolde på de samme fisk, som lystfiskerne sætter ud. Og er i nogle tilfælde sågar direkte medvirkende til at ødelægge vandmiljøet – eksempelvis via det altødelæggende trawlfiskeri og muslingeskrab.

Wilhjelm-udvalget

I år 2000 nedsatte den daværende S-R regering det såkaldte Wilhjelm-udvalg. Det fik til opgave at udarbejde en rapport, som kunne “danne udgangspunkt for regeringens handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse”.

Udvalgets arbejde skulle være afsluttet, så rapporten kunne støtte de danske repræsentanter ved Rio-konferencen i 2002. Udvalget bestod af 35 personer, som repræsenterede interesseorganisationer og offentlige myndigheder med tilknytning til miljøområdet. Udvalgets formand blev direktør Nils Wilhjelm.

Han var konservativ kammerherre og ikke imponeret over hverken egne partifællers eller andre folketingsmedlemmers interesse for eller viden om naturen. Wilhjelm havde meget svært ved at se, at der overhovedet var politisk interesse for at få naturen højere op på dagsordenen. Det gjaldt såvel regeringen som oppositionen, der fik følgende markante udtalelser med på vejen:

– Connie Hedegaard havde en god holdning, men fik den ikke omsat.

– Der er ikke rigtig nogen på Christiansborg, som har en dybdegående viden om naturen.

 – Siden Svend Auken har vi ikke været begunstiget med en minister, der har udvist interesse for naturen.

 – Venstres miljøminister Troels Lund Poulsen havde svært ved at komme ud af traktoren. Han havde berøringsangst over for konflikter med landbruget.

Klare ord fra en mand, der ellers som kammerherre var vant til at tale pænt og færdes på de bonede gulve. Nils Wilhjelm selv var en vidende og visionær mand, der havde et nært forhold til naturen, benyttelsen og beskyttelsen af den.

Wilhjelm-rapporten

Det resulterede i en 265 sider stor rapport, der lagde linjen for fremtidens naturforvaltning. Og som samtidig udstak rammerne for den kommende forvaltning af fiskeriet – heriblandt den moderne fiskepleje, vi lever med i dag.  Rapporten havde titlen “Natur i Danmark – Status, mål og midler” – samt undertitlen “Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for naturkvalitet og naturovervågning”.

Herunder følger den for os lystfiskere vigtigste del af rapporten:

På fiskeområdet tilrettelæges udsætningspolitikken ud fra følgende principper:

Ingen udsætning af fremmede arter eller genetisk modificerede organismer i danske farvande.

 • Ingen dyrkning af nyintroducerede fremmede arter eller GMO’er i områder, hvor der er en risiko for spredning af genmateriale til vilde arter.
 • Udsætning af hjemmehørende arter skal ske på en genetisk og økologisk forsvarlig måde og udfases i takt med genopretningen af vandløbene og af vandkvaliteten.
 • Et højt beskyttelsesniveau mod indslæbning af fremmede arter.

Og der anbefales gennemført følgende indsats: 

 • De genetiske og økologiske anbefalinger for udsætning af fisk føres ájour for at sikre bevarelsen af de naturlige fiskebestande og den genetiske diversitet.
 • Genopretning af vandløb opprioriteres væsentligt bl.a. med henblik på at reducere udsætningerne.
 • Det kan bl.a. ske ved at anvende en forholdsvis større del af fisketegnsmidlerne til vandløbsrestaurering, og ved ændrede prioriteringer i den offentlige naturgenopretning og naturpleje.
 • Udsætning af fisk af dambrugsoprindelse ophører inden for en 5-års overgangsperiode, og rømninger af fisk fra dambrug og havbrug forhindres effektivt.
 • Indførelse af regler til forebyggelse af indslæbning og udbredelse af fremmede arter.
 • Oplysning til offentligheden og til virksomhederne om farerne ved indslæbning og udsætning af fremmede arter skal forstærkes.
 • Udarbejdelse af beredskabsplan for og øget oplysning om indslæbning og udsætning af arter, herunder GMO’er.

Der er snart 20 år siden, Wilhjelm-udvalget barslede med disse anvisninger på fremtidens fiskepleje. Ganske fremsynet set med vore dages øjne og næppe fremkommet, hvis det skulle være født i Folketinget. Jævnfør Nils Wilhjelms ringe respekt for folketingsmedlemmernes manglende interesse for og viden om den danske natur.

I den følgende artikel ser vi på “Virkeligheden efter Wilhjelm”.

 

Friluftsland The North Face