ØRREDUDSÆTNING I KØBENHAVN STOR SUCCES

Der var liv, sol & glade dage, da anden runde af ørredudsætningerne ved København i dag fandt sted. Næsten halvtreds var mødt om til udsætningen, der er arrangeret af Per Fischer og Christian Balle fra HSLF. I går blev der udsat 16.000 ørred, der er mærket som en del af et DTU Aqua genfangstprojekt – og i dag røg hele 1,4 tons inklusiv en del lidt større fisk ud. Sammenholder man det med de 20.000 ørred, der på samme initiativ fandt sted sidste år på samme tid, kan vi – hvis ikke skarvene tager det hele – håbe på en markant forbedring af havørredfiskeriet ved København over de kommende år. Der vil være skarvvagter de næste tre dage ved udsætningsstedet.

Blandt de cirka 50 fremmødte var blandet andet en del af sponsorerne, der i år talte By & Havn som hovedsponsor – samt Westin, Kinetic, Sport Dres, Hvidovre Sport og Fiskerikajen med flere.

HUSK at du selv kan støtte de fremtidige havørredudsætninger ved København direkte på mobilepay 972994

FOTOS: PER EKSTRØM & TINA RIBOE

Her får du et par bevingede ord fra arrangørerne samt nogle af sponsorerne.

Per Fischer og Jan Bruun Jensen fra By & Havn:

 

Poul Riboe – Hvidovres Sport:

 

Kris Jeppesen – Sport Dres:

 

DJI_0300

 

Til havørredudsætningen ved København var også børnene med til at sætte fisk ud. Foto: Tina Riboe.

Til havørredudsætningen ved København var også børnene med til at sætte fisk ud. Foto: Tina Riboe.

 

Til havørreudsætningen bød Fiskerikajen bl.a. på østers & champagne Foto: Tina Riboe.

 Til havørreudsætningen bød Fiskerikajen bl.a. på østers & champagne Foto: Tina Riboe.

FLERE HAVØRRED UDSÆTTES VED KØBENHAVN

Sidste år satte Christian Balle og Per Fischer 20.000 havørreder ud til de mange lystfiskere, der er kommet til under Corona-årene. Igen i år sætter der havørreder ud og endda flere. Det er lykkedes at få 16.000 havørreder fra fisketegnsmidlerne og derudover har Christian og Per rejst penge til yderligere 20.000 havørreder. Storsponsoren er i år By og Havn, og så er det fiskegrejsbutikker samt andre interessenter i et rigt liv i vandet omkring København, der har smidt penge til udsætningen. 

De mange fisk bliver udsat i sydlige København, hvor det forventes, at de over kort tid fordeler sig rundt i havnen, i Øresund og i det nordlige Køge Bugt.

De 16.000 fisk fra fisketegnsmidlerne er et forskningsprojekt sammen med DTU Aqua, hvor fiskene er mærket, og så skal man undersøge deres vækst og overlevelse. Derudover så er udsætningen i år tilmeldt Smolt-vagt, hvor frivillige i de første tre dage efter udsætningen overvåger udsætningsstedet samt holder måger og skarv væk fra de små havørreder.

Fiskene udsættes i dag søndag den 16 april. 

Støt selv havørredudsætningerne ved at indbetale direkte nu på mobilepay er 972994 – eller ved at købe dette mærke hos din lokale grejbutik:

Havørredudsætninger ved København

 

Friluftsland

 

FYN & ØER: MÆRKNING AF ALLE UDSATTE HAVØRREDER FRA 2023

Nu starter Havørred Fyn, Fyns Laksefisk og DTU-Aqua historiens største mærkningsforsøg af ørreder i Danmark. Fra foråret 2023 vil alle udsatte ørred-smolt på Fyn og Øerne være mærket. De mærkede fisk skal i fremtiden fanges af lystfiskere og indgå i en dataindsamling, som vil give et klart billede af udsætningernes effekt.

 

AF CHRISTIAN THOMSEN

 

Havørred Fyn er et tværkommunalt erhvervsfremmende samarbejds-projekt, der samler alle de 10 kommuner på Fyn, Langeland og Ærø til en fælles bæredygtig indsats med det formål at forbedre miljøforholdene i vandløbene, fremme en mere alsidig natur med flere fisk, sikre flere tilrejsende turister og derved bidrage med flere lokale jobs og en meromsætning i de lokale erhverv som gavner både Vandkantsdanmark og skuldersæsonerne.

 

Jans Lystfiskershop

 

En af hovedaktiviteterne i Havørred Fyn har i mange år været udsætninger af havørredsmolt. Disse er i hele projektets løbetid blevet opdrættet hos Fyns Laksefisk. De udsatte fisk er afkom af vilde havørreder, som hvert år opfiskes ved elektrofiskeri i de fynske vandløb af Fyns Laksefisk i tæt samarbejde med flere sportsfiskerforeninger og mange frivillige.

Det er også hos Fyns Laksefisk at mærkningen af de mange ørreder skal finde sted. Fyns Laksefisk er et moderne landbaseret dambrug, som danner de perfekte rammer om en effektiv, kontrolleret og professionel mærkningsproces. Mærkningen sker manuelt, ved at afklippe ørredens fedtfinne, som ikke vokser ud igen. Fedtfinneklipningen er en hurtig proces, hvor ørrederne ikke lider overlast, og de vil være bedøvet. Fedtfinneklipning er en velkendt mærkningsmetode, den er også kendt i Danmark fra lakseudsætningerne i Vestjylland.

 

Finneklipning af smolt hos Fyns Laksefisk.

Finneklipning af smolt hos Fyns Laksefisk.

 

Havørred Fyn udsætter hvert år over 350.000 havørreder i mundingerne ved flere vandløb på Fyn, Langeland og Ærø. Intentionen med udsætningerne er at sikre en stor havørredbestand, som understøtter det rekreative lystfiskeri, samt at sænke presset på de vilde ørredbestande.

En af Havørred Fyns missioner er at skabe de mest optimale forhold for havørrederne, og det er vores målsætning, at de vilde ørredbestande på Fyn i fremtiden bæredygtigt skal være selvreproducerende, uden at der er behov for udsætninger – men der er vi ikke endnu, og derfor er smolt-udsætningerne nødvendige. Havørred Fyn er ikke alene om fiskeudsætningerne på Fyn og Øerne. Der udsættes også ørred-smolt finansieret af fisketegnsmidlerne, disse ørreder vil også være mærket i 2023, eftersom vi med forsøget ønsker at indsamle mere generel viden om værdien af udsætningerne. Fremadrettet vil det bl.a. være muligt at få information om, mængden af udsatte havørreder der når mindstemålet og fanges af lystfiskere; vandringsmønstre; samt procentfordelingen mellem vilde og udsatte ørreder.

 

Udsætning af smolt sker oftest mest effektivt ved at sluse dem fra tanken ud i vandet via et rør.

Udsætning af smolt sker oftest mest effektivt ved at sluse dem fra tanken ud i vandet via et rør.

 

Dataindsamlingen med DTU-Aqua og lystfiskerne omkring Fyn og Øerne.

Hvis man spørger lystfiskerne, så er der mange indikationer på, at smolt-udsætningerne på Fyn og Øerne gennem årene har bidraget til en forøget bestand af havørreder langs de fynske kyster samt i de fynske vandløb. Mange mener, at udsætningerne har haft en positiv indvirkning på det rekreative lyst- og sportsfiskeri, men det er aldrig blevet undersøgt hvor mange udsatte havørreder der fanges af lystfiskere årligt, samt hvor stor en andel af havørredfangsterne på Fyn og Øerne der udgøres af de udsatte ørreder. Derfor er det yderst relevant, at der nu igangsættes et projekt foranlediget af Fyns Laksefisk, DTU Aqua og Havørred Fyn, så der kan indsamles en troværdig viden. En viden, som vil kunne understøtte fremtidige udsætninger.

 

”Selvom man har prøvet at mærke smolt før, så er omfanget af dette forskningsprojekt enormt. Både dataene og resultaterne er yderst vigtige og relevante for effektiviseringen af Havørred Fyns fremtidige indsatser, og det er noget som har været på Havørred Fyns tegnebræt i mange år. Søren Bay – Projektleder – Havørred Fyn.

 

Udsætning af ørred

 

Fynske lystfiskere omkring får en vigtig rolle

Dataindsamlingen vil blive udført i samarbejde med lystfiskerne og DTU Aqua. DTU Aqua leder et Citizen science projekt ”Fangstjournalen” hvor lystfiskere igennem en årrække har kunnet bidrage med viden om de danske fiskebestande, ved indrapportere data fra deres fisketure via en app ”Fangstjournalen”.

Fra og med 2023 bliver det muligt i appen at angive om en havørredfangst er med- eller uden fedtfinne, og dertil naturligvis de sædvanlige oplysninger om fiskens størrelse, fangststed, osv. Derved kan vi blive klogere på hvor stor en andel de udsatte og mærkede havørreder udgør. Håbet er, at alle lystfiskere som fisker på Fyn og Øerne vil bidrage med data til undersøgelsen ved at indrapportere deres fisketure og fangster af havørreder – både med og uden fedt-finne. For at styrke datagrundlaget yderligere, vil der også blive sammensat et ”nøglehold” af dygtige lystfiskere, som indrapporterer fisketure og fangster til ”Fangstjournalen”.

 

”Vores handlinger skal skabe resultater. Resultater skal kunne dokumenteres og være målbare.” – Christian Thomsen, PR & Marketingkoordinator – Havørred Fyn.

 

Forskningsprojektet indebærer, at udsætningerne på Fyn frem til og med 2025 vil bestå af 100% mærkede havørredsmolt. Vi forventer at de første mærkede havørreder vil blive fanget og indrapporteret i Fangstjournalen i løbet af 2023, og de første vil være over mindstemålet i starten af 2024. Der vil årligt blive udarbejdet et status-notat, men en endelig rapport forventes først færdig i 2028, da det er en tidskrævende proces at samle den tilstrækkelige data.

– Der udsættes årligt for ca. 3,5 mio. kr. ørred-smolt i Danmark under Fiskeplejen. Vores viden om effekten af udsætningerne, herunder i hvor stort omfang de bidrager til at forbedre lystfiskeriet, er sparsom. Derfor er denne undersøgelse særdeles relevant, ikke alene for Havørred Fyn, men også for Fiskeplejen i det hele taget, siger Anders Koed – Professor og Sektionsleder – DTU Aqua

Mærkningen af udsatte fisk vil også kunne bidrage med andet end bare forskning. Som beskrevet, så er en af Havørred Fyns målsætninger at styrke den oprindelige vilde bestand af havørreder på Fyn og Øerne. Ved at mærke udsatte fisk, kan vi gøre det nemt og simpelt for lystfiskeren at tage et etisk og selvstændigt valg om at udsætte de vilde havørreder med fedtfinne de måtte fange, og hvis man lyster – så hjemtag havørreden uden. Det ville kunne accelerere processen om at styrke de vilde havørredbestande, og derved sikre et endnu mere bæredygtigt lystfiskeri. Havørred Fyn vil jævnligt udgive indhold angående projektets forløb og introduktioner til f.eks. hvordan man registrerer data i Fangstjournalens app, og en masse andet spændende indhold.

 

Friluftsland

6.000 PIGHVAR UDSAT I KERTEMINDE BUGT

– For andet år i træk har et tæt og vellykket samarbejde mellem Fjord&Bælt, lokale fiskere fra Dansk Amatørfiskerforbund (DAFF) og Dansk Fritidsfiskerforbund (DFF), erhvervsfiskere, Venøsund Fisk og Skaldyr ApS, Fishlab og DTU Aqua resulteret i udsætning af pighvarreyngel omkring Fyn. Sådan lyder det på fiskepleje.dk. – Udsætningen af de 6.000 stk. 5-8 cm store pighvarreyngel fandt sted den 12. september 2022 nord for Kerteminde. Det er det hidtil højeste antal pighvarreyngel fra lokale moderfisk, der er blevet udsat i forbindelse med Fiskeplejen.

– Formålet med pighvarudsætningerne er at fremme bestanden til glæde for både miljøet og fiskeriet.

Du kan læse meget mere om udsætningerne på fiskepleje.dk her.

 

Friluftsland

DTU AQUA: NY SYNTESE OM ØRREDUDSÆTNINGER

En ny rapport fra DTU Aqua – ”Udsætning af ørredsmolt i Danmark – en vidensyntese”, som netop er publiceret, samler op på den tilgængelige viden om smoltudsætninger i Danmark og giver anbefalinger til tiltag og undersøgelser, der kan kvalificere den fremtidige udsætningsproces og skabe størst mulig værdi for lystfiskeriet. Og her virker det som om, at DTU Aqua faktisk har lyttet til den debat, der har været omkring potentielle nye former for ørredudsætninger i Danmark.

Med afsæt i rapporten koger DTU Aqua anbefalingerne ned til følgende:

  • Såfremt man ønsker at udsætte smolt, bør de fedtfinneklippes. Dette kan anvendes til at opgøre, hvor stor en andel de udsatte fisk udgør af fangsterne samt minimere risiko for at udsatte fisk inddrages i avlen. Endvidere giver det lystfiskeren mulighed for at vælge, hvilke ørred (udsatte eller vilde) der hjemtages.
  • Generelt bør udsætninger af smolt følges op med regelmæssige undersøgelser af overlevelse og effekt på fiskeriet samt tilbagevending til udsætningsvandløbet og strejfrater.
  • For at vurdere eventuelle muligheder for optimering af udbyttet og/eller minimering af negative effekter kan det overvejes at lave en række opfølgende undersøgelser i forbindelse med det nuværende udsætningspraksis”.

I denne forbindelse nævner DTU Aqua, at der under natur- og autensitetmæssige hensyn kan overvejes at vurdere følgende:

– domesticerede vs F1-udsætninger – kyst- vs mundingsudsætninger

– udsætning af hhv. ørred vs regnbueørredsmolt

– udsætningpotentiale af sterile ørreder (læs fx mere i artiklen her)

– I forhold til vandløb uden egenproduktion er det fortsat uafklaret, om tilbagevendende udsatte gydemodne fisk søger andre steder hen, hvis de ikke finder egnede gydesteder i udsætningsvandløbet. Dette bør der også arbejdes på at skabe klarhed over, slutter forskerne deres over 30 sider lange syntese om ørredudsætninger, som du kan læse mere om her.

 

Jans Lystfiskershop

HAVØRREDUDSÆTNING – KØBENHAVN 2022

To ihærdige og fremsynede lystfiskere fra Hvidovre Sports- og Lystfiskerforening – Per Fischer og Christian Balle – har på relativt kort tid fået stablet en serie af udsætninger på benene i København. Og i går – lørdag den 9 april startede man med udsætningerne af de første 20.000 havørreder sponsoreret af blandt andet Westin og Kinetic Fishing, Sport Dres, Hvidovre Sport, Garmin Danmark, HSLF og Sjællands Småbådsklub.

Vi er taget med til Valby, hvor de mange ørred er blevet udsat under stor festivitas, for at få historien bag projektet – samt nyde indbegrebet af fiskelykke, mens de mange ørred bliver sat ud for fuld musik.

Se videoen her på Fisk & Fris YouTube kanal, hvor du kan abonnere gratis.

 

Friluftsland

20.000 HAVØRRED TIL KØBENHAVNERNE

To ihærdige og fremsynede lystfiskere fra Hvidovre Sport og Lystfiskerforening har på relativt kort tid fået stablet en serie af udsætninger på benene i København – og i dag starter man med de første 20.000 havørreder sponsoreret af blandt andet Westin og Kinetic Fishing, Sport Dres, Hvidovre Sport, Garmin Danmark og Småbådsklubben.

AF JENS BURSELL

PER FISCHER OG CHRISTIAN BALLE har længe haft en drøm om flere ørred i nærmiljøet omkring København. Men – i stedet på at vente på at andre måske gjorde noget, så tog de selv skeen i egen hånd og har på kort tid fået realiseret en større udsætning af ørred ved København.

Motivationen: Alt går den forkerte vej

– Havørredfiskeriet på kysten har jeg dyrket, siden jeg var 6 år, hvor jeg som helt ung junior kom med på kystture med Hvidovre Sport og Lystfiskerforening, fortæller Per Fischer. – I 90’er kom der rigtig gang i fiskeriet – primært på grund af de mange kystudsætninger, og dengang var det rigtigt sjovt at tage på kysten. Efter kystudsætningerne blev indstillet, og der kom mere fokus på årestaurering, så er det kun gået en vej med havørredfiskeriet – og det er ikke den rigtige.

 

Grejxperten

 

– Jeg er stor tilhænger af å-restaureringer og er virkelig imponeret af de mange frivillige kræfter, der bliver lagt, så et stort cadeau til dem! Men – der er helt klart blevet meget længere mellem havørrederne på Sjælland – og Bornholm for den sags skyld. I efteråret kom der så restriktioner på torskefiskeriet i Østlige Østersø og kvoter på Laks i Østersøen. Alt går den forkerte vej…

– Det sad jeg så og surmulede over sammen med min klubkammerat Christian Balle, men så besluttede vi, at i stedet for at brokke os og ende med at blive gamle sure mænd, så ville vi prøve selv at gøre noget i stedet. Vi har derfor været i dialog med mange – eksempelvis Fishing Zealand, Grusbanden Sjælland, Køge Sportfiskerforening, Ishøj Sportfiskerklub, Københavns Kommune med flere – og så selvfølgelig DTU Aqua, der skal godkende projekter som dette.

– Derefter gik jagten ind på sponsorer – hvilket gik forrygende godt! Af de adspurgte har der været stor opbakning og glæde over, at der endelig kunne ske lidt for havørredudsætningerne i det østlige Danmark. Projektet er 100% privat finansieret og 100% non-profit, så telefonregningen – den har vi selv nappet… Men det gør vi også gerne for dette formål.

 

Per Fischer med en ud af mange flotte havørred han har fået gennem årene på fluestangen.

Per Fischer med en ud af mange flotte havørred han har fået gennem årene på fluestangen.

 

God sponsortilslutning til havørredudsætningen

Indtil videre har Westin og Kinetic Fishing, Sport Dres, Jagt & Fiskerimagasinet København, Hvidovre Sport, Fiskerikajen, Garmin Danmark, KingFish Dive & Travel, Hvidovre Sport- og Lystfiskerforening, Urbaser A/S og Småbådsklubben, spyttet penge i projektets første udsætning, men der er stadig plads til nye sponsorer, der kan henvende sig at Per Fischer på mail@perfischer.dk.

Private kan bidrage ved at indbetale det ønskede beløb på mobilepay 972994 mrk: ”Fisk i Havet”, hvor der allerede er indbetalt mange penge.

Store visioner for havørredudsætninger

– Visionerne er mange og store, fortsætter Per. – Vi har været i dialog med DTU Aqua om fremtiden, og det ser godt ud for tilladelserne til havørredudsætninger de kommende år. Vi håber også på, at vi kan få lov at sætte pighvarrer og rødspætter ud i Øresund – måske endda Storebælt. Foruden havørredfiskeriet har Christian og jeg også dyrket Øresundsfiskeri i mange år, og der er klart blevet længere mellem snapsne. “Måler-torsk” på Øresund – eksisterer de stadig?? Det kunne være så fedt, hvis vi kunne få et godt fladfiskefiskeri igen – eksempelvis til at supplere de måneder, hvor der ikke må fiskes torsk længere.

– Lige nu og her er fokus dog på at få en vellykket havørredudsætning, og så håber jeg, at vi også kan få lystfiskerne med på at bidrage økonomisk til de fremtidige udsætninger. Vi har allerede modtaget en del private bidrag til de kommende udsætninger.

Christian Balle med en flot havørred på fluestangen.

Christian Balle med en flot havørred på fluestangen.

 

Garmin: En proaktiv indsats for dansk lystfiskeri

– Danmark er et land, som tidligere har været fiskemæssigt enormt priviligeret, men desværre er vores land ikke det længere, siger Lars Frithjof Nielsen fra Garmin Danmark. – Vi har mulighederne for igen at skabe godt fiskeri på mange områder, men det kommer ikke af sig selv, så vi har brug for direkte, aktivt og kreativt at genskabe vores eget fiskeri, overalt hvor vi kan. En stor del af løsningerne vil helt sikkert kunne tilvejebringes gennem privat fundraising til lokale projekter, og det ser jeg som en helt afgørende del af fremtiden for dansk lystfiskeri. Her står Per Fischers og Christian Balles projekt som et skoleeksempel, og det er fantastisk opløftende at se den opbakning, de uden problemer har opnået. Garmin støtter naturligvis projektet, og vi glæder os til at se indsatsen omsat til fiskelykke for de sjællandske lystfiskere.

Fairpoint: Vi er nødt til at gøre noget

– Helt grundlæggende mener jeg der skal være nogle fisk at fange, for dem som tager ud for at fiske, siger Thomas Petersen fra Fairpoint Outdoors, der har de to brands Kinetic og Westin. – De sidste mange år er havørredfiskeriet på Sjælland, som jeg vurderer det, kun gået én vej – og det er nedad. Der er rigtig langt imellem store fisk. Det er skræmmende at se, hvor hurtigt, det er gået den forkerte vej. Jeg kan tydeligt huske, at fiskeriet i halvfemserne, hvor der var kystudsætninger, var helt eminent – både på Møn, Stevns, Nordsjælland. Og det var ikke kun fra kysten: Trollingfiskeriet i fx Øresund var også helt fantastisk.

– Det ville være dejligt, hvis vi kunne få et fiskeri, der blot mindede om det, vi så dengang. Der er mange, som gør et stort arbejde for de vilde ørreder, hvilket jeg har stor respekt for. Men jeg tror simpelthen ikke, at det er nok til at genskabe et godt fiskeri. Der er for mange andre ting vi har fået ødelagt – eksempelvis via forurening fra landbruget, erhvervs – og fritidsfiskeri. Skal lystfiskeriet i Danmark have en fremtid, så er branchen nødt til at give en hånd med, hvilket vi som sponsorer på dette projekt så gør nu. Og det her er kun begyndelsen. Vi har fx produceret 340 specialbyggede kulfiber Westin Swim jerkbaits, der sælges til 1500 kroner stykket, og alle pengene går ubeskåret til predatorprojekter i Sverige og Danmark, slutter han.

 

Klaus Aaes fra Hvidovres Sport med en flot havørred taget på spin.

Klaus Aaes fra Hvidovre Sport med en flot havørred taget på spin.

 

Grejbutikker støtter også havørredprojektet

Flere af de Københavnske grejbutikker har også støtte projektet, fordi fisk i vandet er afgørende for et godt lystfiskeri og dermed fiskebranchens eksistens. – Mange af vores kunder er helt vilde med at fiske havørred, men der kan godt være langt imellem fiskene her i Københavnsområdet, så vi synes det er helt oplagt at støtte det gode initiativ med udsætninger i lokalområdet, siger Poul Riboe fra Hvidovre Sport, der suppleres af Kris Jeppesen fra Sport Dres: – Vi støtter projektet fordi det er vigtigt for os, at folk fanger noget, når de er ude med snøren. På Sjælland er vi afhængige af udsætninger, hvis folk skal have en fornuftig chance for at mærke noget action. Det vil vi gerne bidrage til ved at støtte frivillige projekter, hvor vi er sikre på, at hver en krone kommer tilbage. En anden grund er selvfølgelig, at der er kommet mange nye lystfiskere til – og de har været flinke til at handle hos os. Derfor siger vi tak ved at gi’ et bidrag, der kan hjælpe dem med at få succes.

 

Grejxperten

 

 

 

Kenneth Berantzino fra Sport Dres med en flot havørred fra den sjællandske nordkyst.

Kenneth Berantzino fra Sport Dres med en flot havørred fra den sjællandske nordkyst.

 

NÆSTEN 75.000 SKRUBBER UDSAT

– En del af de penge, som vi betaler for vores statslige fisketegn, går til udsætning af fisk – blandt andet i saltvand. – Fra juli til september 2021 blev der udsat 74.500 skrubbeyngel flere forskellige steder i Limfjorden og i Horsens Fjord, lyder den seneste udmelding fra DTU Aqua. – Igen i år er det gennem tæt samarbejde lykkedes lyst- og fritidsfiskere, fiskeriforeninger, Venøsund Fisk og Skaldyr Aps og DTU Aqua at udsætte flere tusinde skrubbeyngel i jyske fjorde og bugter. Udsætningen er en del af et projekt, som er finansieret af fiskeplejemidler og fokuserer på at øge bestandene af marine fisk.

– Der benyttes udelukkende lokalt fangede fisk til opdrætsarbejdet, fortsætter DTU Aqua. – Ved at udsætte fisk, som stammer fra lokale forældrefisk, er håbet, at flere vil overleve og med tiden selv bidrage til at styrke bestanden af skrubber i områderne.

I Limfjorden er der ifølge DTU Aqua blevet udsat 64.000 små skrubber i Venø Bugt, Hjarbæk og Skive Fjord, Nibe Bredning og det østlige Vildsund. I Horsens Fjord er der udsat 10.500 skrubbeyngel.

Du kan læse mere om projektet her.

 

Tradea brugt fiskegrej

PIGHVARRER SKAL BEKÆMPE INVASIV FISK

Den sortmundede kutling, der er en invasiv fisk fra Sortehavet, har på få år bredt sig voldsomt i vore sydøstlige farvande, hvor den er en trussel mod det kystnære økosystem og fiskeri. Nu skal pighvarren, der er en glubsk rovfisk med kutlinger på menuen, bruges til biologisk bekæmpelse. Pighvarren er samtidig en af vores mest værdifulde spisefisk, så formålet med udsætningerne også at tilføre værdi til kystfiskeriet. De første 10.000 pighvarrer er netop sat ud i Smålandshavet, hvor problemet med sortmundede kutlinger er særligt stort, og næste år skal der udsættes endnu flere pighvarrer. Henrik Carl fra Fiskeatlasset, der deltager i projektet sammen med sine kollegaer, fortæller, at de allerede dagen efter udsætningen genfangede nogle af de udsatte pighvarrer, som allerede var begyndt at æde kutlinger. Det forventes, at de udsatte pighvarrer vil voksne til op mod to kg i løbet af et par år. Pighvarreudsætningerne er sket som en del af et såkaldt EHFF-projekt under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Opdræt af pighvarrerne og undersøgelser af deres effekt foregår i et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum, Venøsund Fisk & Skaldyr, Fishlab og Aquamind.

Jans Lystfiskershop