TRAVLFORBUD I BÆLTER OPHÆVET

I oktober indgik den daværende socialdemokratiske regering og dens støttepartier en for lystfiskeriet velkommen aftale om trawlforbud i bælterne omkring Fyn. – I det nye regeringsgrundlag har et opgør med aftalen dog været varslet – og i går blev det på DR1 udmeldt, at den nye SVM-regering nu helt konkret har valgt at udsætte forbuddet på ubestemt tid.

– Vi har aftalt i regeringsprogrammet, at vi skal have en ambitiøs fiskeripolitik, og en ambitiøs miljøpolitik – også hvad havmiljøet angår. Derfor har vi bedt Fiskerikommissionen om at komme med nogle anbefalinger i en sammenhæng, så vi kan få et fiskerierhverv i balance. Sådan lyder det fra den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri – Jacob Jensen.

Fiskebestandene i både Lillebælt og Storebælt er i forvejen hårdt pressede, så beslutningen vil sandsynligvis få store negative konsekvenser for lystfiskeriet i området.

– Skal vi have et fiskerierhverv i balance, som ministeren ønsker sig, så kræver det en havnatur i balance, og det er vi meget langt fra at have lige nu. Trawlforbuddet var et vigtigt første skridt til at hjælpe vores bestande på vej. Med en fjernelse af trawlforbuddet fortsætter man ødelæggelsen af det langsigtede grundlag for erhvervet og for naturen. Det kan bedst sammenlignes med at tisse i bukserne for at holde varmen. Det er meget ærgerligt og meget underligt, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Friluftsland

FORBUD MOD FISKERI I KØBENHAVNS HAVN? – HØRINGSFRIST I MORGEN

Fristen for, at du selv kan bidrage til at forhindre et fiskeforbud i Københavns Havn er imorgen den 12 maj, hvor alle høringssvar skal være indsent. Selvom private ikke som sådan er på den officielle høringsliste, kan  du sagtens søge at påvirke beslutningstagerne ved  at sende dit eget høringssvar til Fødevarestyrelsen – hvilket vi kun kan opfordre til. Høringssvaret skal sendes til Isabel Queck på e-mailen 294@fvst.dk

Som inspiration kan du her se det høringssvar som Fisk & Fri har sendt til Fødevarestyrelsen:

Til Fødevarestyrelsen

Fiskeriet i Københavns Havn er gennem de sidste par år blevet utrolig populært blandt de københavnske borgere, og det er folk i alle aldre, der får utrolig meget glæde af at nyde stemningen i havnen med fiskestangen i hånden.

Stoppes fiskeriet efter især torsk her, vil det helt sikkert få stor negativ betydning – ikke blot for alle dem for hvem fiskeriet i havnen har stor rekreativ betydning: Tusindvis af lystfiskere handler nemlig deres grej til fiskeri i havnen i de Københavnske grejbutikker, hvor netop dette grej udgør en stor del af omsætningen. Blot for at anskueliggøre hvor mange der faktisk fisker med stang og snøre i havnen kan det nævnes at facebookgruppen ”Fiskeri i Københavns Havn” har intet mindre end 15.700 følgere, hvoraf de fleste fisker i havnen – ofte eller af og til.

Den bedste og mest ansvarsfulde løsning på problemstillingen, vil derfor være at tillade et lystfiskeri, hvor man kan hjemtage arter, der ikke er påvirket af kviksølvforureningen – fx havørred mens det anbefales at genudsætte torsk og andre forurenede bundfisk. På denne måde forebygger man, at folk spiser forgiftede fisk – samtidig med at man bibeholder den kæmpestore rekreative og socioøkonomiske værdi, som lystfiskeriet i Københavns Havn har.

Der er i foråret 2022 netop udsat 20.000 havørred i Københavns havneområde – og der er planer om at udsætte samme mængde hvert år i de kommende år. Det vil være helt forkert, at et for højt indhold af kviksølv i de bundlevende fisk skal gå ud over fiskeriet efter havørred, der næppe vil være – eller blive påvirket af kviksølvforureningen.

Se en video om udsætningen af havørreder i Københavns Havn her.

Foto: Jonas Kærlin

Hvidovre Sport

FORSLAG I FOLKETINGET OM FORBUD MOD BOMTRAWL PÅ BUNDEN

De forskellige former for trawl er skadeligt for miljøet og fiskene på havbunden, fordi det nærmest pløjer bunden og op efterlader den fuldstændig smadret i mange år fremover. Nu ser det ud til at der heldigvis omsider er ved at ske noget politisk for at få bomtrawl på bunden forbudt i Danmark: DF stiller nemlig nu forslag til en Folketingsbeslutning om et totalforbud mod bundfiskeri med bomtrawl i Skagerrak og Nordsøen.

– Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremlægge lovforslag om forbud mod benyttelse af bomtrawl efter demersale arter, eftersom denne redskabstype forårsager katastrofale skader på havbundens miljø, flora, fauna og lokalt dansk fiskeri med deraf følgende socioøkonomiske skader i danske havnesamfund, lyder det således på fiskerforum.dk, hvor man uddyber med følgende: – Bomtrawling i dansk territorial-farvand har i de forløbne årtier udviklet sig til en menneskeskabt naturkatastrofe. For at forhindre et truende biologisk kollaps pålægges regeringen snarligst at fremsætte et lovforslag om forbud mod demersalt fiskeri med bomtrawl, herunder sten- og kædemåtter. I Skagerrak indføres totalforbuddet mod bomtrawl-fiskeri omgående og uden overgangsperiode, mens der i Nordsøen sker over en 5-årig udfasning. Omstillingsperioden i Nordsøen sker af hensyn til industrien, idet en lignende udfasning blev benyttet, da pulsfiskeri blev forbudt.

Bomtrawl på bunden er en metode der især bruges af udlandske fiskere, og tiltaget vil dermed ikke komme til at berøre det danske erhvervsfiskeri særlig meget. Desværre er det stadigt tilladt at fiske med det traditionelle bundtrawl, hvor to skovle pløjer hen over havbunden.

Læs også mere om sagen på nordsoeposten.dk og i fiskeritidende.dk

 

In-line Claw Fly by Jens Bursell