TORSKEFORBUD KAN DRÆBE DET SIDSTE AF TURBÅDSERHVERVET

I går proklamerede EU Kommissionen et totalt forbud mod rekreativt torskefiskeri i 2024 – blandt andet i Øresund og Bælterne. Vi har talt med Martin Hubert fra Spar Lystfiskeri, som har flere turbåde på Øresund, om de potentielle konsekvenser for erhvervet – samt alle de tusindvis af lystfiskere, der i generationer har haft Øresund som et tiltrængt fiskeåndehul fra hverdagens stress i storbyregionen.

– Det er trist, at man endnu en gang vil stramme begrænsningerne for torskefiskeriet til det maksimale, kommenterer han. – Det, at ingen torsk må hjemtages i 2024, ligger fast, men præcist hvordan forbuddet skal tolkes ifht eksempelvis et catch and release fiskeri afventer vi stadig svar på. En ting er sikkert – må man ikke engang hjemtage én torsk pr mand pr. dag, ja så vil lystfiskerflåden reduceres til stort set ingenting – eller måske forsvinde helt til næste år. Og – skal forbuddet tolkes som, at man slet ikke må fiske efter torsk – dvs man ikke må fiske med alle metoder, hvormed man kan fange torsk – ja så betyder det jo i praksis en nedlukning af alt saltvandsfiskeri i Sydøstdanmark – både langs kysterne, molerne og på havet.

– Når man tænker på, at der for halvtreds år siden var 40-50 turfiskebåde i Øresund og vi nu er nede på 11-12 stykker, så kan man jo allerede nu se, hvor ringe udsigterne er for det traditionsrige fiskeri, der gennem generationer har bidraget med fantastiske fiskeoplevelser til alle generationer på tværs af alle samfundslag i Øresunds-området.

– Når man hører DTU Aquas tal for, hvor mange torsk der bliver taget i Øresund af lystfiskere, må jeg indrømme, at jeg stiller mig meget tvivlende over for det datamateriale, som tilsyneladende ligger til grund for forbuddet. I et interview i tv2kosmopol nævnes tal fra DTU Aqua, som postulerer, at lystfiskere i 2022 fangede hele 82 tons torsk alene i Øresund. Det stiller jeg mig meget uforstående for med den viden, jeg har om fiskeriet. Jeg mener, at der er behov for at få mange flere detaljer om, hvordan tallet er fremkommet, før man kan bruge det som argument for at forbyde torskefiskeriet i Øresund fuldstændigt. Man bør helt klart genoverveje forbuddet, når der er 100 % klarhed over, hvordan disse tal for lystfiskerfangster i regionen er fremkommet. Det duer jo ikke, at man træffer beslutninger på et grundlag, der måske ikke er korrekt.

– Til sidst vil jeg understrege, at jeg finder det besynderligt, når man vælger at inkludere Øresund i forvaltningen af Østersøen. Der er jo helt klart tale om et område, som adskiller sig markant med meget mere liv – og langt flere fisk. Hvad jeg ser til daglig 365 dage om året på vandet – er et mylder af liv og masser af torsk i Øresund. Det rimer ikke godt på det totalforbud, meget vel kan komme til at betyde, at et helt erhverv – og en hel subkultur omkring turbådsfiskeriet i Øresund må lukke ned, slutter han.

Læs mere om forbuddet her.

Læs den omtalte artikel fra Tv2kosmopol her.

 

Jans Lystfiskershop

ØRESUND & BÆLTERNE: TOTALT FORBUD MOD TORSKEFISKERI I 2024

Bestandene af torsk, laks, sild og brisling har det ikke godt i Østersøen. Som en konsekvens af dette bliver der nu strammet markant op på reglerne for målrettet fiskeri på disse arter. Fiskeriministerrådsmødet hos EU i Luxembourg er netop afsluttet – og her blev det vedtaget, at der i 2024 kommer et totalt forbud mod fiskeri efter torsk i det rekreative fiskeri i ICES-zonerne 22-26 – dvs Øresund, Bælterne og farvandet mellem Stevns, Møn og Falster samt Bornholm – plus farvandet øst for Bornholm (se kort nedenfor). Laksefiskeriet vil være underlagt samme restriktioner som sidste år.

I en dagens udmelding fra EU hedder det helt ordret følgende:

In addition to the above mentioned TACs, the Council also agreed on specific measures, including:

  • limiting the recreational fishing of salmon to no more than one specimen of adipose fin-clipped salmon retained per fisher per day. After catching the first specimen, recreational fishers will have to stop fishing salmon for the remainder of the day (RED: regler altså uændret fra 2023)
  • prohibiting the recreational fishing of cod in subdivisions 22-26 (RDE – vi vender etur med mere info når vi har det)

Læs mere om den præcise ordlyd af udmeldingen fra EU her.

Målrettet erhvervsfiskeri efter torsk og sild i ICES-zonerne 22-24 vil også blive forbudt i 2024. 

Fisk & Fri afventer pt svar på en mere præcist tolkning af reglerne fra EU Kommissionen vedrørende definitioner af fx målrettet fiskeri – et emne der åbner op for en masse svært definerbare gråzoner. Vil man eksempelvis forbyde alle metoder hvormed man med rette timing og teknik effektivt kan fange torsk – ja så kan man stort set forbyde alt fiskeri også efter havørred i de indre danske farvande. Og det var jo ikke meningen – antager vi. Endvidere er der flere meldinger i medfølgende dokumenter, som ved første øjekast virker modstridende. Vi vender retur, så snart vi ved mere. Redaktionen er pt i dialog med EU Kommissionens talsmand om tolkningen af reglerne.

 

Tohatsu

 

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.

ØRESUND OG BÆLTERNE: RISIKO FOR TOTALT FORBUD MOD TORSKEFISKERI I 2024

I dag og i morgen afholdes Fiskeriministerrådsmøde i EU i Luxembourg, og noget tyder på, at et totalforbud mod torskefiskeri – ikke blot i den østlige Østersø, som det er tilfældet nu, men også i den vestlige Østersø – inklusiv Øresund og Bælterne på vej i 2024. Det er den 12. oktober varslet fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri – Jacob Jensen, at det også skal gælde lyst og sportsfiskere, hvis der opnås politisk enighed om det til mødet: – For det rekreative fiskeri efter torsk foreslås en fuldstændig lukning i 2024, mens de nuværende restriktioner for laks foreslås videreført, siger han ifølge et notat fra ministeriet den 12. oktober. – Det er en svær situation i forhold til det rekreative torskefiskeri. I lyset af den alvorlige situation for torsk har jeg dog forståelse for, at alle må bidrage til genoprettelsen af torskebestanden. Jeg vil understrege, at forhandlingerne ser meget vanskelige ud. Det er ikke et nemt udgangspunkt. Læs notatet her.

I et andet notat fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 4 oktober kan man læse det forslag fra EU-kommissionen, der bl.a. danner grundlag for ministerens varsling af det totale torskefiskeforbud:

– Der foreslås (fra EU-kommissionen, red.) som noget nyt totalt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø i 2024, samtidig med at det nuværende forbud i østlig Østersø videreføres. Ifølge forslaget vil der som udgangspunkt uændret som i 2023 være forbud mod rekreativt fiskeri efter laks, dog må hver rekreativ fisker bringe én fedtfinneklippet laks i land pr. dag.

Endvidere hedder det i notatet:

– For det rekreative fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø (ICES underområde 22-24 (se nedenfor)) foreslår Kommissionen et fuldstændigt forbud hele året (I 2023 er der fastsat en “bag limit” på et styk torsk, som hver rekreativ fisker må bringe i land pr. dag, bortset fra i lukkeperioden 15. januar til 31. marts, hvor der er et total forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk. Dog må rekreativt fiskeri efter torsk i ICES underområde 24 i 2023 alene finde sted ud til seks sømil målt fra basislinjen.). Læs notatet her.

Et totalt forbud mod torskefiskeri vil være endnu et hårdt slag mod turbådene, hvor mange desværre allerede har måttet dreje nøglen om de sidste par år. Vi følger derfor situationen tæt og vender retur med mere info, så snart der er nyt i sagen.

 

Tohatsu

 

 

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.

TRAVLFORBUD I BÆLTER OPHÆVET

I oktober indgik den daværende socialdemokratiske regering og dens støttepartier en for lystfiskeriet velkommen aftale om trawlforbud i bælterne omkring Fyn. – I det nye regeringsgrundlag har et opgør med aftalen dog været varslet – og i går blev det på DR1 udmeldt, at den nye SVM-regering nu helt konkret har valgt at udsætte forbuddet på ubestemt tid.

– Vi har aftalt i regeringsprogrammet, at vi skal have en ambitiøs fiskeripolitik, og en ambitiøs miljøpolitik – også hvad havmiljøet angår. Derfor har vi bedt Fiskerikommissionen om at komme med nogle anbefalinger i en sammenhæng, så vi kan få et fiskerierhverv i balance. Sådan lyder det fra den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri – Jacob Jensen.

Fiskebestandene i både Lillebælt og Storebælt er i forvejen hårdt pressede, så beslutningen vil sandsynligvis få store negative konsekvenser for lystfiskeriet i området.

– Skal vi have et fiskerierhverv i balance, som ministeren ønsker sig, så kræver det en havnatur i balance, og det er vi meget langt fra at have lige nu. Trawlforbuddet var et vigtigt første skridt til at hjælpe vores bestande på vej. Med en fjernelse af trawlforbuddet fortsætter man ødelæggelsen af det langsigtede grundlag for erhvervet og for naturen. Det kan bedst sammenlignes med at tisse i bukserne for at holde varmen. Det er meget ærgerligt og meget underligt, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Jans Lystfiskershop

FORBUD MOD FISKERI I KØBENHAVNS HAVN? – HØRINGSFRIST I MORGEN

Fristen for, at du selv kan bidrage til at forhindre et fiskeforbud i Københavns Havn er imorgen den 12 maj, hvor alle høringssvar skal være indsent. Selvom private ikke som sådan er på den officielle høringsliste, kan  du sagtens søge at påvirke beslutningstagerne ved  at sende dit eget høringssvar til Fødevarestyrelsen – hvilket vi kun kan opfordre til. Høringssvaret skal sendes til Isabel Queck på e-mailen 294@fvst.dk

Som inspiration kan du her se det høringssvar som Fisk & Fri har sendt til Fødevarestyrelsen:

Til Fødevarestyrelsen

Fiskeriet i Københavns Havn er gennem de sidste par år blevet utrolig populært blandt de københavnske borgere, og det er folk i alle aldre, der får utrolig meget glæde af at nyde stemningen i havnen med fiskestangen i hånden.

Stoppes fiskeriet efter især torsk her, vil det helt sikkert få stor negativ betydning – ikke blot for alle dem for hvem fiskeriet i havnen har stor rekreativ betydning: Tusindvis af lystfiskere handler nemlig deres grej til fiskeri i havnen i de Københavnske grejbutikker, hvor netop dette grej udgør en stor del af omsætningen. Blot for at anskueliggøre hvor mange der faktisk fisker med stang og snøre i havnen kan det nævnes at facebookgruppen ”Fiskeri i Københavns Havn” har intet mindre end 15.700 følgere, hvoraf de fleste fisker i havnen – ofte eller af og til.

Den bedste og mest ansvarsfulde løsning på problemstillingen, vil derfor være at tillade et lystfiskeri, hvor man kan hjemtage arter, der ikke er påvirket af kviksølvforureningen – fx havørred mens det anbefales at genudsætte torsk og andre forurenede bundfisk. På denne måde forebygger man, at folk spiser forgiftede fisk – samtidig med at man bibeholder den kæmpestore rekreative og socioøkonomiske værdi, som lystfiskeriet i Københavns Havn har.

Der er i foråret 2022 netop udsat 20.000 havørred i Københavns havneområde – og der er planer om at udsætte samme mængde hvert år i de kommende år. Det vil være helt forkert, at et for højt indhold af kviksølv i de bundlevende fisk skal gå ud over fiskeriet efter havørred, der næppe vil være – eller blive påvirket af kviksølvforureningen.

Se en video om udsætningen af havørreder i Københavns Havn her.

Foto: Jonas Kærlin

Tohatsu

FORSLAG I FOLKETINGET OM FORBUD MOD BOMTRAWL PÅ BUNDEN

De forskellige former for trawl er skadeligt for miljøet og fiskene på havbunden, fordi det nærmest pløjer bunden og op efterlader den fuldstændig smadret i mange år fremover. Nu ser det ud til at der heldigvis omsider er ved at ske noget politisk for at få bomtrawl på bunden forbudt i Danmark: DF stiller nemlig nu forslag til en Folketingsbeslutning om et totalforbud mod bundfiskeri med bomtrawl i Skagerrak og Nordsøen.

– Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremlægge lovforslag om forbud mod benyttelse af bomtrawl efter demersale arter, eftersom denne redskabstype forårsager katastrofale skader på havbundens miljø, flora, fauna og lokalt dansk fiskeri med deraf følgende socioøkonomiske skader i danske havnesamfund, lyder det således på fiskerforum.dk, hvor man uddyber med følgende: – Bomtrawling i dansk territorial-farvand har i de forløbne årtier udviklet sig til en menneskeskabt naturkatastrofe. For at forhindre et truende biologisk kollaps pålægges regeringen snarligst at fremsætte et lovforslag om forbud mod demersalt fiskeri med bomtrawl, herunder sten- og kædemåtter. I Skagerrak indføres totalforbuddet mod bomtrawl-fiskeri omgående og uden overgangsperiode, mens der i Nordsøen sker over en 5-årig udfasning. Omstillingsperioden i Nordsøen sker af hensyn til industrien, idet en lignende udfasning blev benyttet, da pulsfiskeri blev forbudt.

Bomtrawl på bunden er en metode der især bruges af udlandske fiskere, og tiltaget vil dermed ikke komme til at berøre det danske erhvervsfiskeri særlig meget. Desværre er det stadigt tilladt at fiske med det traditionelle bundtrawl, hvor to skovle pløjer hen over havbunden.

Læs også mere om sagen på nordsoeposten.dk og i fiskeritidende.dk

 

Tohatsu