ØRESUND & BÆLTERNE: TOTALT FORBUD MOD TORSKEFISKERI I 2024

Bestandene af torsk, laks, sild og brisling har det ikke godt i Østersøen. Som en konsekvens af dette bliver der nu strammet markant op på reglerne for målrettet fiskeri på disse arter. Fiskeriministerrådsmødet hos EU i Luxembourg er netop afsluttet – og her blev det vedtaget, at der i 2024 kommer et totalt forbud mod fiskeri efter torsk i det rekreative fiskeri i ICES-zonerne 22-26 – dvs Øresund, Bælterne og farvandet mellem Stevns, Møn og Falster samt Bornholm – plus farvandet øst for Bornholm (se kort nedenfor). Laksefiskeriet vil være underlagt samme restriktioner som sidste år.

I en dagens udmelding fra EU hedder det helt ordret følgende:

In addition to the above mentioned TACs, the Council also agreed on specific measures, including:

  • limiting the recreational fishing of salmon to no more than one specimen of adipose fin-clipped salmon retained per fisher per day. After catching the first specimen, recreational fishers will have to stop fishing salmon for the remainder of the day (RED: regler altså uændret fra 2023)
  • prohibiting the recreational fishing of cod in subdivisions 22-26 (RDE – vi vender etur med mere info når vi har det)

Læs mere om den præcise ordlyd af udmeldingen fra EU her.

Målrettet erhvervsfiskeri efter torsk og sild i ICES-zonerne 22-24 vil også blive forbudt i 2024. 

Fisk & Fri afventer pt svar på en mere præcist tolkning af reglerne fra EU Kommissionen vedrørende definitioner af fx målrettet fiskeri – et emne der åbner op for en masse svært definerbare gråzoner. Vil man eksempelvis forbyde alle metoder hvormed man med rette timing og teknik effektivt kan fange torsk – ja så kan man stort set forbyde alt fiskeri også efter havørred i de indre danske farvande. Og det var jo ikke meningen – antager vi. Endvidere er der flere meldinger i medfølgende dokumenter, som ved første øjekast virker modstridende. Vi vender retur, så snart vi ved mere. Redaktionen er pt i dialog med EU Kommissionens talsmand om tolkningen af reglerne.

 

Friluftsland

 

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.

ØRESUND OG BÆLTERNE: RISIKO FOR TOTALT FORBUD MOD TORSKEFISKERI I 2024

I dag og i morgen afholdes Fiskeriministerrådsmøde i EU i Luxembourg, og noget tyder på, at et totalforbud mod torskefiskeri – ikke blot i den østlige Østersø, som det er tilfældet nu, men også i den vestlige Østersø – inklusiv Øresund og Bælterne på vej i 2024. Det er den 12. oktober varslet fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri – Jacob Jensen, at det også skal gælde lyst og sportsfiskere, hvis der opnås politisk enighed om det til mødet: – For det rekreative fiskeri efter torsk foreslås en fuldstændig lukning i 2024, mens de nuværende restriktioner for laks foreslås videreført, siger han ifølge et notat fra ministeriet den 12. oktober. – Det er en svær situation i forhold til det rekreative torskefiskeri. I lyset af den alvorlige situation for torsk har jeg dog forståelse for, at alle må bidrage til genoprettelsen af torskebestanden. Jeg vil understrege, at forhandlingerne ser meget vanskelige ud. Det er ikke et nemt udgangspunkt. Læs notatet her.

I et andet notat fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 4 oktober kan man læse det forslag fra EU-kommissionen, der bl.a. danner grundlag for ministerens varsling af det totale torskefiskeforbud:

– Der foreslås (fra EU-kommissionen, red.) som noget nyt totalt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø i 2024, samtidig med at det nuværende forbud i østlig Østersø videreføres. Ifølge forslaget vil der som udgangspunkt uændret som i 2023 være forbud mod rekreativt fiskeri efter laks, dog må hver rekreativ fisker bringe én fedtfinneklippet laks i land pr. dag.

Endvidere hedder det i notatet:

– For det rekreative fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø (ICES underområde 22-24 (se nedenfor)) foreslår Kommissionen et fuldstændigt forbud hele året (I 2023 er der fastsat en “bag limit” på et styk torsk, som hver rekreativ fisker må bringe i land pr. dag, bortset fra i lukkeperioden 15. januar til 31. marts, hvor der er et total forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk. Dog må rekreativt fiskeri efter torsk i ICES underområde 24 i 2023 alene finde sted ud til seks sømil målt fra basislinjen.). Læs notatet her.

Et totalt forbud mod torskefiskeri vil være endnu et hårdt slag mod turbådene, hvor mange desværre allerede har måttet dreje nøglen om de sidste par år. Vi følger derfor situationen tæt og vender retur med mere info, så snart der er nyt i sagen.

 

Tradea brugt fiskegrej

 

 

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.

ICES-zoner. Kilde: EEA-Europe.