Støren her blev fanget i Øresund den 6. juli 2011. Fisken blev genudsat. Foto: Henrik Carl.19.6.2011 – FISKEATLASSET har i den seneste tid fra sit netværk af fiskere og kontaktpersoner modtaget syv meldinger om fangster/fund af stører. Alle fangster er gjort i regionen fra Møn og Lolland i syd til Helsingør i nord. Endvidere er der meldt om fangst af endnu en stør i marts sidste år ud for Stevns Fyr.

De fem af fiskene var forsynet med et mærke, som kan føres tilbage til tyske udsætninger i Østersøen. Det drejer sig alle om arten vestatlantisk stør, Acipenser oxyrinchus. De øvrige er endnu ikke artsbestemt med sikkerhed, idet der er uenighed blandt eksperterne omkring sikre artskendetegn. Der eksisterer dog foto af de to af fiskene, og det er sikkert, at der er tale om enten vestatlantisk stør eller europæisk stør, A. sturio. De fangne fisk har haft en størrelse på mellem 110 og 145 cm og en vægt på 10-15 kg. Om flere af de mærkede fisk vides, at de er ca. 6 år gamle, og at de blev udsat ved den tyske ø Rügen syd for Lolland i april 2009. De havde dengang en længde på 96 cm og en vægt på knap 4 kg.

De to størarter er kategoriseret som stærkt truede, og der gøres derfor forsøg på ved udsætning og habitatbeskyttelse og retablering at få etableret selvreproducerende bestande i europæiske farvande. Størerne gyder i større vandløb og det er derfor en forudsætning for succes at vandkvalitet og fysiske forhold i disse vandløb genoprettes samt at dæmninger og andet, der udgør forhindringer for fiskenes frie vandring, fjernes.

Støren var til slutningen af det 19. århundrede relativt almindelig i vore farvande. Der er på fiskeauktionerne i Thyborøn og Hirtshals registreret landinger af stør helt frem til midten af 1970’erne – dog kun af få hundrede kilo årligt. Siden da er der kun registreret enkelte stører i danske farvande og de seneste år sandsynligvis kun udsatte fisk.

Kilde: www.fiskeatlas.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This