Stallingen er på tilbagegang i hele Jylland, og meget tyder på den voksende prædation fra skarv kan være årsagen.7.3.2011 – STALLINGEN er, som mange af de danske lystfiskere også har kunne konstatere, de senere år gået kraftigt tilbage i bestanden. Niels Jepsen og Jan Nielsen fra DTU Aqua i Silkeborg afholdte den 1. februar et informationsmøde om den aktuelle status for stallingbestandende i de danske åer.

Stallingen findes kun i Jylland, dels naturligt i en række vestvendte vandløb syd for Limfjorden, dels i Gudenåen efter udsætninger i 1930’erne. Hvor stallingen for få år siden fremtrådte talrig ser man nu kun sjældent stallingen, og derfor har DTU Aqua iværksat et nyt forskningsprojekt, der blandt andet skal undersøge prædationen effekt på stallingen i udvalgte vandløb.

Stallingen har i åerne generelt været i tilbagegang siden årtusindskiftet, men det helt store kollaps var alle steder observeret efter den hårde vinter 2009-2010. I flere vandløb var andre fiskearter som knude og strømskalle også gået meget tilbage efter vinteren 09/10, og desuden var der desuden observationer af skarv fra alle vandløb (både store flokke og enkelte fugle), der fiskede i vandløbene.

Der var også diskussion omkring udsætning vs. beskyttelse. Dansk Center for Vildlaks er klar til opdræt, men mener det er en stor proces med at opdrætte mange lokale bestande. Nogen mener, at det er et tilbageskridt at skulle udsætte fisk, men andre mener, det kan være nødvendigt. Jan Nielsen nævnte, at stallingen plejer at være meget succesfuld med sin gydning.

Der er bred enighed om, at det er nødvendigt at frede stallingen i hele landet nu! DTU Aqua vil gå videre med at foreslå en treårig fredning og vil også opfordre til at søge tilladelse hos Naturstyrelsen til bortskydning af skarver i vandløb om vinteren. I den nuværende nationale skarvforvaltningsplan er der hjemmel til at bortskyde skarv fra steder, hvor der er specielt sårbare fiskebestande, og dette kan sikkert omfatte de fleste stallingevande.

Læs hele mødereferatet ved at følge linket til kilden.

Kilde: www.fiskepleje.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This