Indtil videre har der været stor interesse for demonstrationen lørdag den 15 januar imod slamdumpningen i Øresund og Køge Bugt fra bygningen af den kommende Lynetteholm. – Der har været rigtig mange henvendelser fra folk, som ønsker at støtte op om demonstrationen fra land, og stor respekt for det, lyder det fra arrangøren Nikolaj Kolding Pedersen. – Vi opfordrer derfor alle, som ønsker at deltage fra landsiden, til at mødes ved Inderhavnsbroen imellem Nyhavn og Christianshavn klokken 12.00, som det er markeret med rødt på kortet ovenfor. Bådene ventes at passere klokken 12.30. Det er vores håb, at mange støtter op og giver sig til kende med protestbudskaber, slutter han.

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund opponeret mod Lynetteholmen, og de følger det kan få i en grundig og velfunderet indsigelse til myndighedernes miljøvurdering: – I Danmarks Sportsfiskerforbund har vi et tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, og i denne komplekse sag, som Lynetteholmen er, har vi valgt at gå sammen om et fælles høringssvar, som du kan læse her, fortæller DSFs formand Torben Kaas. – I indsigelsen mod miljøvurderingen skriver DN og DSF bl.a. følgende. – Der er en betydelig risiko for at anlæg og drift af Lynetteholm vil have en mærkbar negativ påvirkning af det marine miljø i Øresund. Specielt områder med ålegræs vegetation vil lide under dette. Desuden anføres det, at DN og DS er uenig med miljøvurderingens konklusion, om at risikoen for opkoncentrering af metaller og forurenende organiske stoffer i de biologisk aktive bundlag i Øresund N vil være lille. – Den er efter vores vurdering absolut til stede, siger DN og DSF, der konkluderer, at selvom den nuværende tilstand kan opretholdes, vil der blive udledt betydelige mængder af forurenende stoffer ved anlæg og drift af Lynetteholm. – Dette ufuldstændige materiale giver efter vores vurdering ikke grundlag for at konkludere, at der ikke er risiko for betydelige kumulerede påvirkninger. Vi skal på den baggrund opfordre til at beslutning af projektet afventer, indtil der foreligger en bedre og mere databaseret vurdering, slutter de to organisationer.

Du kan læse mere om demonstrationen her.

Du kan følge protesterne mod Lynetteholmen i facebookgrupperne Stop Lynetteholm! og STOP slam i Køge Bugt.

 

GrejXperten

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This