DTU Aqua moniterer som en del af deres omfattende arbejde med de danske ørredbestande vandløb i hele landet – bl.a. med det formål at opdatere og vedligeholde Ørredkortet. Sidste år lå fokus i Jylland:

– Vi undersøgte i efteråret 2019 fiskebestandene på 644 vandløbsstrækninger, lyder det på DTU Aqas hjemmeside fiskepleje.dk. – Nu er resultaterne beskrevet i seks planer for fiskepleje, der både viser de naturlige bestande af ørred- og lakseyngel samt forekomsten af andre fiskearter. Resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”. Planerne er netop udsendt til de berørte kommuner og sportsfiskerforeninger, men de kan også downloades her, og resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”.

Planer for fiskepleje

– DTU Aqua undersøger hvert år fiskebestandene og den generelle tilstand i en række ørredvandløb samt udgiver det følgende år rapporter med resultaterne, de såkaldte ”Planer for fiskepleje”, fortsætter forskerne. – I planerne kan kommuner, sportsfiskerforeninger, lodsejere mv. finde forslag til, hvordan de kan genskabe naturlige forhold for fisk og forbedre bestandene i de enkelte vandløb. På baggrund af undersøgelserne i 2019 udgiver DTU Aqua nu planer for fiskepleje for alsiske vandløb, Ørum-Rohden Å (ved Vejle Fjord), mindre vandløb mellem Sandbjerg Vig og Kalø Vig ved Aarhus Bugt, mindre tilløb til Randers Fjord, Gudenåens tilløb fra Mossø til Tangeværket og Gudenåens tilløb nedstrøms Tangeværket.

– Der var naturligt produceret ørredyngel i de fleste vandløb, udmelder de, og i de enkelte vandområder blev der fundet ørredyngel fra gydning på 50-76 % af de undersøgte strækninger. Der var kommet mere ørredyngel i vandløbene på Als og ved Randers Fjord siden DTU Aquas sidste undersøgelser i 2010 og 2012, men der var færre ældre ørreder begge steder (et-årsfisk og ældre).

Færre ørreder i 2019

– I de fleste af de undersøgte vandområder var ørredbestandene i 2019 generelt mindre end ved sidste undersøgelse for 7-9 år siden, både af yngel og ældre ørreder, lyder det endvidere på fiskepleje.dk. – Det skyldes formentlig primært, at sommeren 2018 var ekstrem varm og tør, og at vandføringen derfor var usædvanlig lille i mange vandløb. Det har formentlig øget dødeligheden hos ørrederne og reduceret opgangen af gydemodne ørreder til gydevandløbene i efteråret/vinteren 2018/2019. DTU Aqua vurderer derfor, at øget dødelighed og reduceret gydning i 2018 er en væsentlig årsag til, at ørredbestandene generelt var mindre i 2019 end ved sidste undersøgelse, og at det ikke skyldes, at vandløbenes miljøtilstand generelt er blevet dårligere.

I de senere år er der også kommet mange flere fiskeædende rovdyr som f.eks. skarv, odder og mink ved de danske vandområder, og de æder bl.a. ældre ørreder. Det kan ikke udelukkes, at dette også har haft en væsentlig negativ betydning for ørredbestandene, slutter udmeldingen.

Du kan se alle tallene fra undersøgelsen her.

 

Friluftsland

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This