Fiskepleje.dk fortsætter deres ukuelige arbejde med at sikre de danske fiskebestande. Nu er den nyeste handlingsplan på plads. 15.02.10 – VANDLØBSRESTAURERING og fiskepleje i al almindelighed vækker større og større genklang rundt om i landet. Selve vandløbsrestaureringen har, som DTU udtrykker det, til formål at etablere eller forbedre vandrefiskenes passagemuligheder og gydeforhold i mindre vandsystemer, så den naturlige reproduktion forbedres. De kan endvidere oplyse, at der er givet tilsagn om EU-midler for 10,5 mio. kr. fra Den europæiske Fiskerifond som tilskud til kommunale vandløbsrestaureringsaktiviteter i 2009/2010. Tilskuddene forudsætter anden offentlig medfinansiering fra kommunerne på 50 procent, så projekternes samlede investeringer forventes at blive ca. 21. mio. kr.

Derudover afsætter fiskeplejemidlerne 350.000 kr. til mindre restaureringsprojekter, der gennemføres med indsats fra lokale fiskeriforeninger. Tilskud til disse mindre projekter skal alene dække materialer.

Med baggrund i en drøftelse i det rådgivende § 7-udvalg vil der desuden fortsat være åbenhed for, at midler afsat til bestandsophjælpning i enkelte vandløbssystemer i løbet af året vil kunne konverteres til vandløbsrestaurering.

Fiskeplejekonsulentordningen, der har til formål at yde rådgivning inden for hele det rekreative fiskeris område, videreføres. Ordningen blev fra 2009 forøget med et halvandet årsværk. Et årsværk til Ferskvandsområdet, hvor den nye konsulent primært skal virke som katalysator i forhold til såvel kommuners som lystfiskeres arbejde med vandløbsrestaurering. Det nye halve årsværk er til særlig rådgivning inden for marin fiskepleje og skal primært belyse og rådgive fritidsfiskere om marine fiskeplejerelaterede emner i lokalområder eller på regional plan.

Læs mere om Handlingsplanen for Fiskepleje 2010. Handlingsplanen for Fiskepleje 2010 planen (pdf-fil 0,1 mb)

Handlingsplanen for Fiskepleje 2010 projekter (pdf-fil 0,2 mb)

Handlingsplanen for Fiskepleje 2010 bilag (pdf-fil 0,03 mb)

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This