I efteråret 2020 har DTU Aqua undersøgt laksebestanden i Sneum Å, og studiet viser, at bestanden er forøget i forhold til 2015, hvor opgangen af laks var cirka 1.200. I 2020 er opgangen beregnet til cirka 1.600 laks. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra DTU Aqua.

– I Sneum Å bliver der årligt udsat 35.000 stk. ½-års laks, lyder det endvidere fra forskningsinstitutionen. – Udsætningerne er finansieret af fisketegnsmidler, og bliver opdrættet på Danmarks Center for Vildlaks og udsat i Sneum Å-systemet af Sydvestjysk Sportsfiskerforening. Den nye undersøgelse viser også, at andelen af laks i Sneum Å-systemet, som stammer fra udsætninger i andre vestjyske vandløb, er reduceret fra 33 % i 2015 til 11 % i 2020.

– Målet med fiskeplejen i Sneum Å-systemet er, at bestanden på sigt skal kunne klare sig uden udsætninger, fortsætter DTU Aqua. – Hvis der skal sikres en større naturlig produktion af laks i Sneum Å-systemet, er der fortsat et stort behov for, at der sker markante vandløbsforbedringer. En stor naturlig produktion af laks forudsætter, at fiskene har adgang til egnede gyde- og opvækstområder i vandløbene. Kommunernes opgave med at genskabe faunapassage ved opstemninger og genskabe egnede gyde- og opvækstområder er derfor en forudsætning for, at laksebestanden kan blive selvreproducerende.

Nogle opstemninger i systemet er fjernet fx Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å og Bramming Fiskeri i Holsted Å, hvilket har givet fri passage til 102 km laksevand.

– Imidlertid er passageforholdene, især i Holsted Å, fortsat dårlige, lyder det fra DTU Aqua. – De væsentlige opstemninger, som hindrer fri adgang til egnede gydeområder, er opstemningerne ved Hulkær Dambrug, Præstekær Dambrug og Gørklint Mølle Dambrug. Ved opstemningerne har vandløbet tidligere haft et fald, der gør strækningerne særlig egnede som gydeområde for ørred og laks. Der mangler stadig at blive skabt fri passage til 29 km laksevand i Holsted Å. Faldforholdene og vandkvaliteten i Holsted Å gode og jordbunden i ådalen er naturligt rig på sten og grus, så potentialet som gyde- og opvækstområde er meget stort. Vejen Kommune har planlagt at etablere faunapassage ved spærringen ved Gørklint Mølle Dambrug i Holsted Å. Dette projekt vil genskabe de naturlige faldforhold i vandløbet, som det er kendt fra blandt andet Vilholt Mølle-projektet i Gudenå. Anlægsarbejdet forventes udført umiddelbart efter sommerferien 2021, lyder det på fiskepleje.dk, hvor du også kan finde en ny optælling fra Vidå-systemet.

Læs mere om laksene i Sneum Å her. På samme link er der også links til en lang række lakseoptællinger i andre vandløb.

 

Grejshoppen

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This