Køge Sportsfiskerforening og biologer fra Københavns Universitet har netop afsluttet en undersøgelse af brakvandsaborrerne i Tryggevælde Å og Køge Å. – Der findes generelt meget lidt systematisk indsamlet viden om de unikke brakvandsaborrer i Danmark, som tåler højere saltholdigheder end andre aborrer, og som foretager årlige vandringer mellem åer og havet, fortæller projektleder fra KU Emil Flindt Christensen og Mikkel Skovrind, der har stået for DNA analyserne. – Vi har derfor foretaget mærkning samt undersøgt DNA fra fiskene i Tryggevælde Å og Køge Å, hvorved vi er blevet en del klogere på, hvor fiskene svømmer, og hvad de foretager sig.

Rapportens hovedkonklusioner er følgende:

 • Brakvandsaborrerne i Tryggevælde Å og Køge Å udgør to adfærdsmæssigt opdelte bestande – som ”homer” til hver deres å.
 • Fiskene har et stort udbredelsesområde og vandrer over hele det sydlige Øresund i Danmark og Sverige.
 • Der blev målt det laveste antal store aborrer (>25 cm) nogensinde i Tryggevælde Å, mens der i Køge Å blev målt det højeste antal nogensinde for en å i Køge Bugt.
 • Der var fra 2021-2022 en høj dødelighed for aborrer over 25 cm i de to åer. Det kan muligvis skyldes skarvprædation og hjemtagning fra fiskeri – formodentligt primært redskabsfiskeri og i mindre grad lystfiskeri.
 • Der findes to genetiske stammer i Køge Å, hvor den ene stamme også findes i Tryggevælde Å. Brakvandsaborrer er generelt genetisk forskellige fra aborrer i ferskvand og bør derfor forvaltes særskilt.
 • Aborrerne er større i Tryggevælde Å end i Køge Å.
 • Vandmiljøet i nedre del af Køge Å var passende til gydning for brakvandsaborrer, men de gyder ikke her. Deres gydeområder er dermed stadig ukendt.
 • Der blev målt iltsvind i Køge Å i sommeren 2021.

Anbefalingerne til fremtidige tiltag, der kan øge bestandene, er at nedbringe dødeligheden ved regulering af fiskeri, finde aborregydesteder i Tryggevælde Å samt Køge Å, undersøge miljøforholdene i Tryggevælde Å og forbedre dem i Køge Å. Endvidere skal fremtidige klimasikringstiltag anlægges med respekt for livet under overfladen.

Du kan læse et kort resume af rapporten her samt finde hele rapporten her.

– Der skal lyde en stor tak til de medlemmer fra Køge Sportsfiskerforening, der har været en aktiv del af undersøgelsen, og i øvrigt til alle de folk fra nær og fjern, som har indberettet mærkede fisk. Projektet har fået økonomisk støtte fra Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1, Køge Kommune og Stevns Kommune, slutter de.

 

GHrejXperten

 

  Modtag fiskepost med nye artikler

  Nu er du tilmeldt.

  Share This