disken– Indvinding af sand og andre råstoffer i Øresund har forårsaget uro og store protester fra miljøorganisationer, erhvervsfiskere, lystfiskerfartøjer, sportsfiskere og andre som nyder gavn af den fantastiske og uspolerede havbundsnatur i Øresund, skriver Øresundsakvariet i en pressemeddelelse den 24 januar. – Ikke mindst ser havbiologerne med bekymring på udviklingen.


– Det er i øjeblikket trist at være formidler af Øresunds uerstattelige naturværdier, siger marinbiolog og akvariechef Jens P. Jeppesen fra Øresundsakvariet.

Den berømte og gamle fiskebanke lige syd for Helsingør i Øresund kaldet Disken er nemlig i løbet af januar måned blevet sandsuget og reduceret i en sådan grad at bunden på banken ikke er til at kende igen.

– Over et kæmpe område er den danske del af Disken blevet reduceret fra ca. 7,5 meter under overfladen til nu at ligge på mellem 12-13 meter under overfladen. Vi har desværre ikke fået taget nogle fotos el. prøver af bunden endnu men hvis man forestiller sig at at kigge ned i en nyopgravet grusgrav på landjorden så er det vist ikke meget galt, siger marinbiolog Jens P. Jeppesen.

Jens P. Jeppesen siger endvidere:

– Sandsugningen er generelt uhyre skadelig for den biologiske mangfoldighed i havet i og med at den helt og holdent fjerner de naturlige bundbiotoper når havbundens øverste lag bliver suget bort. Hovedparten af dyrelivet i en gennemsnitshavbund ligger i realiteten kun i et ganske tyndt lag på ca. 10-20 cm og der skal faktisk ganske lidt forstyrrelse til førend dette liv og derved fiskenes fødemuligheder bliver ødelagt i en lang årrække frem. Alt efter det nye bundlags beskaffenhed vil jeg tro at der vil gå ml. 3-4 år før end de mest simple dyreformer såsom blåmuslinger, børsteorme m.m. vil reetablere sig men at der vil gå helt op til 20 år førend bunden får samme værdi for fouragerende fladfisk m.m. som førend sandsugningen her i januar. Der har været givet tilladelser til sandsugninger på Disken mange gange tidligere men jeg har aldrig før set et lignende omfang af udgravningerne.

Der er mange steder i Danmark hvor Naturstyrelsen, som er den enhed som udsteder tilladelserne, giver lov til at udnytte råstofferne på havbunden og sjældent giver dette anledning til de helt store protester på landjorden så hvorfor så meget postyr i Øresund når man giver disse tilladelser her?

– Råstofudnyttelse i Øresund er efter min mening særdeles uheldig og faktisk katastrofal på mange måder. Øresund er et helt unikt naturområde ikke kun grundet dets fantastiske beliggenhed tæt på storbyer, de korte afstande til godt fiskeri, de fine forudsætning for mange fiske- og dyrearter men faktisk også fordi der i området er et af Danmarks og Sveriges vigtigste og kraftigste bestande af de meste almindelige og anvendte fiskearter. Anledningen til det hele er ene og alene det trawlfiskeforbud som siden 1932 har gjort Øresund til et fristed for blandt andet torsk, rødspætter, pighvarre, sild og en masse andre vigtige arter og dette til stor glæde for både erhvervsfiskere som fisker bæredygtigt med garn men også for de mange tusinde af lyst- og sportsfiskere, sportsdykkere og andre naturelskere m.m. Selvom trawlforbuddet i sin tid ikke kom grundet hensynet til naturen men udelukkende hensynet til skibstrafikken samt garnfiskerne i området så er området i dag et lysende eksempel på hvordan dansk og svensk havfiskeri kunne se ud med en velfungerende fiskeripolitik, siger Jens P. Jeppesen.

– En anden problematik er at mange af de ”offentlige” steder som er udpeget til råstofudnyttelse er deciderede ”banker” som tilfældet er med Disken og f.eks. Lappegrunden Nord for Helsingør. Disse steder er udpeget grundet det velsorterede sand – og grusmateriale samt den lette tilgængelighed til materialet dvs. lav dybde. Problemet er bare at bankerne er ekstremt vigtige som både fødesøgningsområde for en lang række fisk og havdyr, som gydeområde samt som opvækstområde for fiskeyngel. F.eks. er både Lappegrunden og Disken kendt for at være en af de vigtigste gydeområder for dyre og velsmagende konsumfisk som slethvarre og pighvarre. I maj og juni måned bliver bankerne invaderet af de største eksemplarer af disse fisk som på kanterne af bankerne gyder millioner af æg for at sikre næste års generation af hvarreyngel, siger marinbiologen.

– I sommeren 2013 så vi desværre meget synlige resultater af en sandsugers arbejde på havbunden i foråret på den nordlige side af Lappegrunden. Normalt ser Øresundsakvariets havbiologer på marsvinesafariturene om sommeren med bl.a. turister rigtigt mange marsvin på denne lokalitet men i sommeren 2013 var der næsten ingen observationer i området, marsvinene var trukket flere kilometer væk fra udgravningsområdet og meget længere ud i midten af Øresund, udtaler Jens P. Jeppesen.

Det er den danske Naturstyrelse som giver tilladelser til at indvinde råstof på bunden af Øresund og Jens P. Jeppesen håber over de næste år at kunne overbevise Styrelsen om det fornuftige i at holde sig fra indvinding af råstof fra Øresund samt på sigt at kunne gøre Øresund til et mere beskyttet område.

– Svenskerne har for længst opdaget Øresunds kvaliteter som værdifuldt og bevaringsværdigt havområde og det har derved også i mange år været forbudt at råstofindvinde i Øresund på svensk territorium. Mange organisationer i Sverige peger på at gøre Øresund til et transnationalt beskyttet området og der vil i 2014 blive rettet henvendelse til den danske regering, siger Jens P. Jeppesen som derved håber og tror på Øresunds fremtid som et beskyttet farvand.

– Vi vil i 2014 prøve at få etableret et decideret overvågningsprogram i og omkring områderne med både prøveudtagninger og videooptagelser af havbundene i og omkring bankerne. Et andet tiltag er udvikling af et økosystemsbaseret undervisningsprogram for især de mange besøgende gymnasieklasser hvor vi sammenligner ødelagte og intakte havbundstyper i Øresund så intet er så dårligt at det ikke er godt for noget, siger havbiologen.

Øresundsakvariet er beliggende ved Nordhavnen, Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør (tæt på Kronborg Slot) Tlf. 35 32 19 70.

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef / marinbiolog Jens P. Jeppesen (tlf. 28 75 19 70).

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This