Den sydlige del af Roskilde Fjord byder på masser af bugter, vige, rev og odder, hvor der hele året igennem kan fanges fine, velnærede havørreder. Den er hverken lige så kendt eller velbesøgt som Isefjorden umiddelbart mod vest, men i perioder kan den byde på et fiskeri, som matcher og til tider også overgår, hvad Isefjorden kan levere. Her får du den sydlige del af fjordens allerbedste pladser.

Af Rasmus Ovesen

Denne flotte fjordørred fra Lejre Vig lod sig overliste af en lille Cutthroat Kutling fisket på helt lavt vand. Husk at respektere fredningsbælterne, som der er ganske mange af. De kan findes på Naturerhvervsstyrelsens hjemmeside.

Denne flotte fjordørred fra Lejre Vig lod sig overliste af en lille Cutthroat Kutling fisket på helt lavt vand. Husk at respektere fredningsbælterne, som der er ganske mange af. De kan findes på Naturerhvervsstyrelsens hjemmeside.

ROSKILDE FJORD er på mange måder en undervurderet og overset perle – og sammenlignet med den langt mere velbesøgte og anerkendte Isefjord, kan det undre. Den har nemlig en meget mere spændende og varieret kystlinje end Isefjorden, fødemængderne er mere rigelige, her er langt flere spændende dybdekurver ind mod land, strømforholdene er mere ekstreme og her er langt flere udmundende åer samt dermed også et større potentiale for selvreproducerende havørredstammer. Grunden til, at Isefjorden er mange fiskeres foretrukne valg, skal dermed ikke findes i dens grundlæggende havørredpotentiale, men snarere i Roskilde Fjords manglende anseelse.

Solskinsdage er at foretrække i forårsmånederne. For når vandet varmes op, går havørrederne på jagt inde over helt lavt vand. Og når det sker kan man opleve hektisk pürsch fiskeri efter fuldfede havørreder.

Solskinsdage er at foretrække i forårsmånederne. For når vandet varmes op, går havørrederne på jagt inde over helt lavt vand. Og når det sker kan man opleve hektisk pürsch fiskeri efter fuldfede havørreder.

Der hersker desværre ingen tvivl om, at fiskeriet i Roskilde Fjord kunne være bedre, end det er i øjeblikket, men dermed er det selvfølgelig ikke sagt, at fjorden ikke er et besøg værd – langt fra! Her kan opleves dage med både mange og store fisk, men disse dage kunne være endnu mere udbredte, hvis man begyndte at arbejde langt mere målrettet med bestandspleje og restaurering af de tilflydende vandløb. På fjorden bedrives endvidere en stor del fritidsfiskeri med garn, hvoraf en betragtelig del desværre er ulovligt, og dette har selvfølgelig også en indskrænkende effekt på fjordens ellers utroligt fine havørredpotentiale. Alt dette til trods, så byder Roskilde Fjord fortsat på et til tider rasende godt fiskeri efter bomstærke og utroligt velnærede havørreder. Og med lidt held, er det bestemt også muligt at ramle ind i en havørred af virkelig grove proportioner.

Et væld af pragtfulde fjordpladser byder sig til i Roskilde – hvor havørrederne venter på dig

PLADSERNE I FJORDEN er ikke alle lige lettilgængelige, men til gengæld er der utrolig mange at vælge imellem. De er tillige ganske afvekslende og varierede, og alt efter årstid, vejrforhold samt temperament kan man altid finde én eller flere pladser, som er fiskbare. Pladser med let pålandsvind og let grumset vand er som regel glimrende udgangspunkter, men generelt set skal man være indstillet på, at en fiskestrategi baseret på små lynvisitter til de enkelte pladser, er den mest effektive. Havørrederne i fjorden har nemlig en tendens til at trække ganske meget rundt i fjorden, og da de samtidig stimler en del sammen i en fælles søgen efter føde, skal der som regel en del opsøgende arbejde til for at finde dem. Når det så til gengæld lykkedes, kan man være heldig at fange flere af fjordens tromlefede og stærke havørreder, og ind imellem vil man være heldig at sætte krogen i en virkelig stor fisk. Her får du en gennemgang af de pladser hvor chancerne er størst…

Sammenlignet med Isefjorden, er der ofte længere imellem de helt blanke fisk i Roskilde Fjord. Til gengæld er fiskene i Roskilde Fjord som regel mere velnærede og stærke.

Sammenlignet med Isefjorden, er der ofte længere imellem de helt blanke fisk i Roskilde Fjord. Til gengæld er fiskene i Roskilde Fjord som regel mere velnærede og stærke.

TANDSTUMPERNE er den populære betegnelse for den lange odde, som fra vestsiden af fjorden rækker østover mod Marbæk Lystbådehavn. Her har tidligere ligget en jernbanebro, og på begge sider af odden kan man finde dybt vand og godt fiskeri. Det dybeste vand finder man på den sydlige del af odden, hvor man hurtigt når ud over mere end fire meter dybt vand. I forårsmånederne er især den sydlige del af odden god, mens den nordlige side særligt er god i sensommermånederne, hvor havørrederne trækker nedefter i fjorden mod gydevandløbene. Der fiskes ud over ålegræsbælter og muslingebanker, og her er virkelig meget vand at affiske, hvilket samtidig betyder, at det godt kan betale sig at fiske meget mobilt. Ønsker man at fiske mere stationært kan spidsen af odden anbefales. Her kan man virkelig fornemme strømmen i fjorden, og her er nogle virkeligt spændende strømskel og en evigt tilstedeværende mulighed for en stor trækkende fisk. Kommer man fra Frederikssund finder man pladsen ved at dreje mod syd efter broen og holde til venstre igen ved Brandt Møllers Bådeværft. Herfra kan man fortsætte ligeud indtil man finde en stor parkeringsplads ved bunden af selve odden.

Fjordørrederne i de sydligste dele af Roskilde Fjord er som oftest ekstremt gyldne og farverige – uanset årstiden. Flere af dem har tillige skarpe røde pletter, og de kan derfor minde mere om regulære bækørreder end havørreder.

Fjordørrederne i de sydligste dele af Roskilde Fjord er som oftest ekstremt gyldne og farverige – uanset årstiden. Flere af dem har tillige skarpe røde pletter, og de kan derfor minde mere om regulære bækørreder end havørreder.

MARBÆK STRAND, umiddelbart syd for Marbæk Lystbådehavn, er et længere og ganske lettilgængeligt kyststræk, som byder på god dybde, fine strømforhold og trækkende fisk. Der kan parkeres på en stor parkeringsplads ved Østers­vej, hvorfra der er små 200 meter til vandet. Herfra kan man fiske sig sydover – og væk fra Sillebro Å-fredningsbæltet. Umiddelbart kan strækket virke lidt kedeligt, men når først man når ud, hvor sandbunden afgrænses, finder man det lækreste ålegræsbælte. Pladsen fisker rigtig godt i foråret og igen i sensommeren, når havørredtrækkene er på deres højeste. Til gengæld kan ålegræsset stå særdeles højt i sommermånederne, og man kan også opleve dage, hvor drivende ålegræs er et uoverkommeligt irritationsmoment. Ålegræsset er til gengæld garant for en ganske voldsom føderigdom, og særligt er her mange store tanglus, tanglopper og ikke mindst rejer – fødeemner, som havørreden elsker at mæske sig i.

SKULDELEV ODDE finder man ved at køre ned til Skuldelev Havn og bevæge sig nordover. Herfra kan man fiske udefter mod én af de gamle sejlrender i fjorden, og her kan til tider være masser af trækkende fisk. Ud for odden finder man et helt område med varierende dybde- og bundforhold, og her er der som oftest – og uanset årstiden – en del fouragerende fisk, som søger lettere stokastisk rundt over muslingebanker, åle­-græsbælter og lignende for at finde føde. Selve odden kan relativt hurtigt affiskes, men har man mulighed for at medbringe en flydering eller pontonbåd er her potentiale til en hel dags fiskeri.

Rasmus Ovesen har brugt ikke så timer i Roskilde Fjord. I starten drillede den lidt, men nu har han efterhånden fået godt styr på hvor ørrederne skal findes.

Rasmus Ovesen har brugt ikke så timer i Roskilde Fjord. I starten drillede den lidt, men nu har han efterhånden fået godt styr på hvor ørrederne skal findes.

SVALE KLINT finder man umiddelbart nord for Værebro Ås udløb, og man skal derfor minde sig selv om, at man først må påbegynde fiskeriet nord for åens fredningsbælte. Den kan være lidt vanskelig at finde, men det letteste er at følge de små grusveje fra Lille Rørbæk og ned mod vandet. Pladsen byder på en lettere blød og sandet bund med spredte muslinger, sten og bundvegetation, og dybdefaldet er ganske jævnt udefter mod de for fjorden så karakteristiske ålegræsbælter. Føderigdommen på pladsen er stor, og ofte er fiskene her propfulde af store tanglus. Den egner sig fortrinligt til fluefiskeri, og særligt i sensommermånederne kan man være heldig at løbe ind i én af de helt store opgangsørreder, som søger mod gydepladserne i Værebro Å.

ESKILDSØ er nok i særdeleshed kendt for sit fine fiskeri efter hornfisk i maj og juni, men i den resterende del af sæsonen kan man opleve et rigtigt fint fiskeri efter blanke havørreder. Man kan parkere ved det gamle færgeleje, og her kan man egentlig allerede starte sit fiskeri. Mest oplagt er det at fiske sydover langs med sejlrenden, og hernede finder man en sydgående tange, der med sin stenede bundprofil, rigelige bundvækst og sit rigelige fødegrundlag samt spændende strømforhold er en oplagt kystplads. Fiskeriet kan især være godt i de tidlige morgentimer samt hen under aften, og herudover skal man holde øje med tidevandsvendingerne. De er ofte ganske markante her, og de kan føre vilde hugperioder med sig.

Bognæs huser masser af fine kystpladser med utroligt fine bund- og strømforhold. Her er en flot, gylden fjordørred gået til hugget lige nord for Herslev Havn.

Bognæs huser masser af fine kystpladser med utroligt fine bund- og strømforhold. Her er en flot, gylden fjordørred gået til hugget lige nord for Herslev Havn.

MØLLEKROGEN er en lille dyb vig, som man finder nogle få minutters kørsel fra Skibby. Man parkerer ved Selsø Bådeleje (Møllekrogen), og herfra kan man gå syd­østover og fiske hele kyststrækket. Bunden her er stenet, og bundvæksten består overvejende af bladtang, blæretang og ålegræs. Fødegrundlaget her er særdeles fint, og havørrederne søger gerne herind i de perioder, hvor de virkelig er opsatte på at opbygge deres fysik. I vintermånederne og i det helt tidlige forår kan her også være rigtig godt. Her kan man være heldig at finde deciderede stimer af havørreder, og da vil de ofte være koncentreret helt nede i bunden af vigen, hvor der er tilløb af ferskt vand fra Selsø Sø.

ODDESTENEN er en spændende kyst­plads, der særligt i efteråret kan byde på noget virkeligt fint fiskeri. Det kræver en god gåtur fra hovedvejen at nå derned, men gåturen kan sagtens anbefales. Selve odden er utroligt spændende, men man kan også fiske østover mod en større bugt, hvor der i perioder finder en ophobning af havørreder sted. Odden byder til gengæld på et spændende dybdefald, hvor man kan nå ud over bælter af ålegræs og spredte muslingebanker. I vandvendingerne kan fiskeriet i særdeleshed være godt, og ellers kan man altid være heldig at finde en strejfende havørred eller to, som blot lader sig føre med den kraftige strøm ud- eller indefter i fjorden.

SALVADPARKEN er et kyststræk lige syd for udløbet af Hove Å. Man parkerer lige nord for Hove åens udløb, og herfra kan man krydse en bro og følge kysten de reglementerede 500 meter syd­over, så man når udenfor Hove Ås fredningsbælte. Her kan man starte fiskeriet og så ellers bevæge sig i støt tempo sydover. Det er en af fjordens mest populære pladser, og det er ikke uden grund. Her er et rigtigt fint fiskeri efter fouragerende ørreder, og bundforholdene er dejligt afvekslende med muslingebanker, ålegræs sand og sten. Ofte vil man kunne finde fiskene inde over helt lavt vand, og det kan derfor godt betale sig ikke at vade alt for dybt, og så ellers sørge for at foretage periodiske kast langs med land. Man kan fiske hele strækket sydover, hvor man til sidst møder endnu en fin plads ved den sunkne cementbåd. Herefter skal man være opmærksom på det helårlige fredningsbælte ved Maglemose Å.

Skumringen er altid et godt tidspunkt til et smut i fjorden.

Skumringen er altid et godt tidspunkt til et smut i fjorden.

BOLUND er en plads som er temmelig svær at overse. Kommer man kørende fra Roskilde ad hovedvej E6 vil man kort efter at have passeret Risø kunne se en mærkværdig halvø ude i fjorden. Her er også en lille parkeringsplads, og parkerer man her, kan man følge en lille tange ud til selve halvøen. Man kan fiske hele vejen rundt om halv­øen, men særligt ydersiden og sydsiden er oplagte. Her er der masser af store sten, fin bundvækst og derudover mulighed for at finde læ. Særligt de sene aftentimer kan give fine fisk, men pladsen fisker fint dagen igennem. På grund af dybdekurverne ud for halvøen, trækker der nemlig med jævne mellemrum fisk forbi.

SANKT HANS BUGTEN finder man helt nede i den østlige del af fjorden. Det er en rigtig god forårsplads, som man kan finde ved at parkere ved Sankt Hans Hospital området. Herfra kan man fiske nordover på et stræk, som er kendetegnet ved typisk fjordbund, der er blød og med spredte muslingebanker. Pladsen egner sig fortrinligt til fluefiskeri, og særligt når vandet i det tidlige forhold bliver varmet en anelse op, kan man finde stimer at fødesøgende fisk på helt lavt vand her.

Roskilde Fjord byder på et væld af flotte fjordpladser.

Roskilde Fjord byder på et væld af flotte fjordpladser.

LERSKRÆNTEN finder man efter en god, rask gåtur ned gennem Boserup Skov. Her mødes man af en stor bugt, som særligt i vintermånederne og hele foråret kan holde stimer af blanke havørreder. Hele bugten byder på fine, afvekslende bundforhold, og fiskene findes som regel lige på kanten af sandbunden og de grødefyldte bælter udefter. Selve lerskrænten finder man udefter mod øst, og herfra og videre nordover finder man dybere vand med en mere stenet bund, der samtidig byder på fine, spredte muslingerev. Langs dette stræk vil man ofte kunne finde trækkende fisk, og bevæbnet med en lille kutlinge- eller tangloppeimitation kan man som oftest lokke én af disse fisk til hugget.

KATTINGE VIG er én af fjordens mest besøgte pladser, og særligt i vintermånederne kan der være trængsel. Nemmest er det at parkere ved Kattinge Værket og derfra bevæge sig igennem skoven nordøst over, så man når udenfor fredningsbæltet ved Kornerup Ås udløb. Herfra kan man fiske øst­over, og her er der særligt i vinterperioden og i efteråret gode chancer for at løbe ind i en stor fisk. Her er som regel muligt at finde læ, og da dybdeforholdene er moderate i selve vigen, egner pladsen sig derfor fortrinligt til fluefiskeri.

HERSLEV HAVN KYSTSTRÆKKET finder man umiddelbart vest for Herslev Lystbådehavn, hvor der samtidig er parkeringsmuligheder. Pladsen fisker godt året rundt, og her er optimale muligheder for at vadefiske. Udover at være lidt sumpet, så er bunden her ganske varieret med spredte muslingebanker og ålegræs, og det er en kombination, som især fjordens grønlændere og fjordørreder synes godt om. Fiskene lader til i stor stil at trække rundt langs sejlrenden ind mod havnen og langs de markante dybdefald man ellers finder her, og trækker man i vadersne, er det intet problem at nå disse render, hverken med spinne- eller fluegrejet.

 

Friluftsland

 

LEJRE VIG, som ligger allerdybest i fjordens mest vestvendte arm, er en interessant vinter- og forårsplads. Fiskeriet her kan være meget svingende, men til gengæld kan man være heldig at opleve dage, hvor her er utroligt mange fisk, så pladsen er dermed altid er kort besøg værd. Bunden er lidt slammet med enkelte banker af småsten og muslinger, og fiskene kan som regel findes på helt lavt vand. Fiskeriet kan påbegyndes lige nord for fredningszonen ved Lejres Rende, og herfra kan man fiske sig yderligere nordover i rask tempo

God tur i fjorden!

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This