fishing zealandFishing Zealand har nu fungeret i fire år, og i dag består partnerskabet af 13 sjællandske kommuner, Danmarks Sportsfiskerforbund, turistorganisationer samt lystfiskerforeninger og et stort netværk af frivillige sjællandske lystfiskere. Vi har taget pulsen på projektet – samt fortsætter på www.fiskogfri.dk og facebook med en debat om projektet, hvor vi bl.a. hører hvad en række formænd for de store sjællandske foreninger mener.

 Af Jens Bursell

I 2010 tog Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) initiativet til det, der senere skulle blive Fishing Zealand. Her fortæller chefkonsulent Paul Debois, Vordingborg Kommune og direktør Lars Rasmussen, DSF om projektet:

 • Arbejdstitlen for projektet var i starten Havørred Sjælland, men undervejs ændrede det i 2011 navn til Fishing Zealand (FZ), fortæller de. – Dermed blev fokusområdet udvidet, så FZ nu ikke alene har fokus på havørredbestandene og -fiskeriet, men også på andre fiskebestande og andre former for lystfiskeri, – fx brakvandsrovfiskene i de sjællandske kystområder.

Samtidig besluttede borgmestrene i Vordingborg – og Odsherred Kommune at engagere sig i den videre udvikling af projektet. Det var af helt afgørende betydning for projektet, og allerede et års tid senere tilsluttede Roskilde Kommune sig. Siden er det gået stærkt, og FZ har i dag tilslutning fra 13 sjællandske kommuner.

 • DET OVERORDNEDE FORMÅL med FZ er at skabe grundlag for store vilde fiskebestande samt et bedre lystfiskeri på Sjælland og Øerne, fortsætter de. – Det skal ske via en styrket indsats for at forbedre naturgrundlaget i vandløb, søer og kystområder gennem store vilde fiskebestande samt via en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene.
 • Et bedre lystfiskeri skal skabe øget rekreativ værdi for de sjællandske lystfiskere. Samtidig skal det på et bæredygtigt grundlag skabe øget økonomisk omsætning og arbejdspladser i de deltagende kommuner via inden- og udenlandsk lystfiskerturisme. For kommunerne og turistorganisationerne er den økonomiske værdi naturligvis et væsentligt incitament for at deltage i partnerskabet – og for at finansiere det.

FZ er et partnerskab, hvor alle har forpligtet sig til at arbejde aktivt for et fælles værdigrundlag, der bygger på fem søjler:

 • Vand – og fiskepleje
 • Forbedring af naturgrundlaget
 • Aktivering af unge
 • Kommunikation og markedsføring
 • Lystfiskerturisme og produktudvikling

En uddybende beskrivelse af værdigrundlaget kan ses her kortlink.dk/r2rv

 • VAND OG FISKEPLEJE samt forbedring af naturgrundlaget er, som det fremgår af værdigrundlaget, helt centrale indsatsområder, understreger de. – Uden fisk, intet lystfiskeri og ingen lystfiskerturisme. Ved tilslutning til FZ forpligter kommunerne sig således blandt andet til at arbejde aktivt for en god sø- og vandløbskvalitet med henblik på at forbedre gyde og opvækstbetingelser for ørred, gedde, aborre og øvrige fiskearter – udover de indsatser, der er fastlagt i de statslige vandområdeplaner.

Det har betydet, at kommunerne i FZ har øget fokus på vandløbsrestaureringer og andre naturindsatser til gavn for bestandene – senest en kommende geddefabrik på Sydsjælland, der skal forbedre gydeforholdene for brakvandsgedderne ved Præstø Fjord (Fisk & Fri 6/2017). Det har også betydet, at der i FZ-regi er gennemført to havørredundersøgelser på Sjælland og Øerne, der har bidraget med vigtig viden om behovet for en mere bæredygtig forvaltning af de sjællandske ørredbestande. De to undersøgelser indgår nu som del af det faglige grundlag for den revision af Sjællandsbekendtgørelserne, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen pt arbejder på. I forhold til vandløbs- og fiskeplejen indgår de lokale foreninger og et stort netværk af frivillige lystfiskere på hele Sjælland, som en bærende del af partnerskabet i FZ. I 2016 etablerede FZ eksempelvis Den Sjællandske Grusbande, der i løbet af sit første år har fået 500 medlemmer og har deltaget i mere end 40 natur- og vandplejeprojekter på Sjælland.

 • AKTIVERING AF BØRN OG UNGE, kommunikation og markedsføring samt udvikling af lystfiskerturisme på et bæredygtigt grundlag udgør de tre andre aktivitetsområder, som FZ arbejder med, fortsætter de. – Det handler først og fremmest om, at skabe øget interesse for lystfiskeri og de rekreative og økonomiske værdier, der er forbundet med lystfiskeriet.
 • Udvikling og markedsføring af inden- og udenlandsk lystfiskerturisme indgår som en del af aktiviteterne, som dog også i høj grad er rettet mod at skabe øget interesse for lystfiskeriet lokalt, hvilket bidrager til at styrke medlemspotentialet for de lokale foreninger og det frivillige arbejde.

Det gælder ikke mindst samarbejdet mellem Fishing Zealand og de lokale foreninger om aktivering af børn og unge i projekter som ØrredPatruljen eller i de mange arrangementer, der afholdes, – eksempelvis en lang række arrangementer i efterårsferien i Fishing Zealand Ugen, Put-i-Påsken og lignende. Det er eksempler på aktiviteter, der skal være med til at skabe nye lystfiskere, til gavn for naturen, lystfiskerforeningerne og de unge selv. Skal der også i fremtiden være lystfiskere i foreningerne og fisk at fiske efter, er det vigtigt, at en ny generation af lystfiskere og naturvogtere fødes.

 • DE LOKALE LYSTFISKERFORENINGER og det store netværk af frivillige udgør som nævnt en bærende del af partnerskabet i FZ – både i forhold til naturindsatserne og til de øvrige aktiviteter. Derfor arbejdes der også løbende på at videreudvikle og styrke denne del af samarbejdet.

ROSKILDE OG OMEGNGS LYSTFISKERKLUB var medvirkende til at Roskilde Kommune gik ind i FZ, og samarbejdet har været yderst givtigt for begge parter, siger formanden Uffe Clemmensen. – Det har blandt andet haft stor betydning for vores restaureringsprojekter i åerne. Og så har vi fået god støtte til initiativer for at få unge ud i naturen gennem bl.a. ØrredPatruljen. Endvidere har øget fokus på lystfiskeriet gennem FZ-arrangementer medvirket til at skabe større interesse for lystfiskeriet og betydet, at vi som klub i dag har et øget medlemstal – også på junior afdelingen. Hans Munk, formand for Kalundborg Sportsfiskerforening, supplerer: – Vi oplever en stor fordel ved at Kalundborg Kommune er medlem af FZ. Vi har ikke tidligere haft den synlighed i lokalområdet, som vi har nu, hvor vi får stor opmærksomhed i medierne, når vi annoncerer vores arrangementer. Dertil kommer, at Kalundborg Kommune nu er vores samarbejdspartner til Hornfiske Festival og fiskearrangementer i uge 42. Det er af uvurderlig stor betydning, fordi det giver os nogle muligheder, vi ikke havde tidligere – både økonomisk, PR- og ressourcemæssigt. Og så har vi som endnu en stor fordel fået et større samarbejde med Kalundborg Kommune, ålaug og landmændene omkring miljøarbejdet i Halleby- og Bregninge Å. Det nyeste bliver samarbejdet med Kalundborg Forsyning omkring vandreguleringen af Tissø, slutter han. Læs mere om FZ på www.fishingzealand.dk Debat om FZ på nettet Fishing Zealand har gennem årene været genstand for en del debat blandt de sjællandske lystfiskere, og flere formænd fra nogle af de største sjællandske foreninger samt organisationer vi har talt med deler ikke entusiasmen for FZ anno 2017. Fisk & Fri har derfor stillet en række kritiske spørgsmål til Paul Debois fra FZ og Verner W. Hansen, formand for DSF, som vi publicerer på www.fiskogfri.dk og facebook primo oktober, hvor alle er velkomne til at byde ind i debatten om FZ og fremtiden for det sjællandske lystfiskeri. FZ og DSF har i den forbindelse orienteret F&F om, at de ikke har ressourcer til at indgå i en længerevarende debat om FZ på diverse sociale medier. FZ og DSF henviser i stedet til, at der som led i evalueringen af Fishing Zealand vil blive afholdt et dialogmøde om FZ den 30. oktober 2017. Her vil repræsentanter fra alle sjællandske foreninger kunne deltage og give udtryk for deres synspunkter. Endvidere henviser FZ og DSF til, at de allerede har besvaret en lang række spørgsmål, som kan ses på www.fiskogfri.dk omkring 1 oktober.      

  Modtag fiskepost med nye artikler

  Nu er du tilmeldt.

  Share This