Danske Mallefiskere og Sorø Lystfiskerforening har for et godt stykke tid siden ansøgt om tilladelse til udsætning af maller i Sorø Søerne, men desværre har Fiskeristyrelsen samt Miljø- og Fødevareministeriet afslået ansøgningen på baggrund af endnu en fagligt kritisabel vurdering fra DTU Aqua, som hverken sandsynliggør eller dokumenterer deres udsagn ud fra de standarder, man kunne forvente af en forskningsinstitution.

– Vi er uenig i DTU Aquas synspunkter mht. potentielle negative konsekvenser ved re-introduktion af maller i Sorø-søerne – og har derfor anket afgørelsen, siger Martin Blond Sørensen – formand i Danske Mallefiskere. Her får du et uddrag af introen til anken, der ganske kort skitserer Danske Mallefiskeres holdning:

– Det centrale omdrejningspunkt for vores uenighed er, at mallen dokumenterbart har været en naturligt forekommende art i Sydøstdanmark – herunder Suså-systemet. Men – på trods af veldokumenterede naturlige forekomster af maller i systemet helt op til ca. 1800, afviser DTU Aqua artens fremtidige tilstedeværelse i Suså-systemet med en argumentation, der fremlægges uden dokumentation eller biologisk sandsynliggørelse af deres påstande. Sidst, men ikke mindst, tager DTU Aqua sig den kunstneriske frihed at vælge en biologisk ulogisk og inkonsekvent indgangsvinkel til sagsbehandlingen af mallesagen, hvor man fra DTU Aquas side tilsyneladende mener at være berettiget til at stille helt andre krav til historik og dokumentation end man normalt gør ved udsætning af andre rovfiskearter. Det gælder fx ørred, hvis naturlige tilstedeværelse – i modsætning til mallens – er udokumenteret i Suså-systemet.

Skal man give en neutral og fagligt korrekt rådgivning omkring forekomster af fisk – samt udsætninger af disse, er det vigtigt, at man vælger det samme evolutionære perspektiv samt zoogeografiske fokus som udgangspunkt for de faglige vurderinger og afgørelser, der ligger til grund for forvaltningen. DTU Aqua viser med sit afslag på udsætning af maller i Sorø-søerne, at de ikke lever op til disse kriterier for en neutral rådgivning.

Eller sagt på en anden måde – fundamentet og præmisserne for afslaget bygger på, at DTU Aqua vælger at se bort fra fakta – nemlig at den europæiske malle har sameksisteret med alle de arter, man ønsker at beskytte i Suså-systemet, i årtusinder. Alt hvad man behøver at gøre er at vende blikket mod Sverige samt nabolandene mod sydøst, hvor mallen den dag i dag sameksisterer i naturlig balance med de øvrige naturligt forekommende arter. At bruge en sætning som ”at sådan et projekt i et åbent vandsystem som Suså-systemet kan have uoverskuelige og i værste fald uigenkaldelige biologiske konsekvenser, da der ikke på nuværende tidspunkt forelægger noget brugbart materiale på området der beskriver hvordan den europæiske malle og de andre arter i Suså-systemet vil reagere på den ansøgte re-introduktion/udsætning” – er derfor absurd: 1) Se på alle de vande, hvor mallerne naturligt sameksisterer med andre arter i regionen, for her har vi et ganske gratis og naturligt eksperiment i stor skala gennem mange år, hvor vi kan konstatere, at det ikke har uoverskuelige konsekvenser – men at der er en helt naturlig balance, hvor alle arter sameksisterer. 2) Mallen har været naturligt forekommende i systemet i årtusinder – så den ligevægt, som indfinder sig ved en re-introduktion vil derfor være tættere på den naturlige ligevægt, end det vi ser i dag. Ifølge Danmarks ratifikation af Rio Aftalen og de 20 Aichi Biodiversitetsmål er målet mere naturlige forhold og en højere biodiversitet, hvormed DU Aqua med et afslag på udsætning af maller i Suså systemet – arbejder imod denne vigtige agenda samt regeringens officielle politik på dette område, slutter introen til anken fra Danske Mallefiskere, der til Fiskeristyrelsen har uddybet ovenstående i et 6 sider langt brev.

Danske Mallefiskere afventer pt et svar fra Fiskeristyrelsen – og vi vil følge op med et interview med de ansvarlige beslutningstagere i Fiskeristyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet.

Foto: Martin Blond Sørensen

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This