PRESSEMEDDELSE: Danmark skal leve op til målsætningerne i EU’s vandrammedirektiv om minimum for god økologisk tilstand i de danske vandløb. Fiskeristyrelsen har netop åbnet en tilskudsordning med en økonomisk ramme på 72 mio. kr. til gennemførelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Ordningen skal sikre realisering af fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster, så vandmiljøet kan leve op til målsætningerne om minimum for økologisk tilstand.

Tilskudsordningen kan søges af kommunerne i Danmark og finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og delvist af nationale midler.

Direktør i Fiskeristyrelsen, Nanna Møller fortæller:

”Formålet med vandløbsrestaureringsordningen er at støtte indsatser, der kan bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk, samt at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt. Med åbningen af denne nye tilskudsordning håber jeg, at endnu flere kommuner vil igangsætte restaureringsprojekter for naturen og dyrelivet i de danske vandløb og åer.”

Kommunerne kan søge tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter til og med den 2. oktober 2022. Ordningen støtter strækningsbaserede og punktbaserede restaureringer. Den giver både tilskud til forundersøgelsesprojekter og etableringsprojekter.

 

Grejxperten

 

Se eksempler på gennemførte vandløbsrestaureringsprojekter fra tidligere tilskudsrunder:

Hjørring Kommune

I Hjørring kommune har de forbedret forholdene for fisk og planter ved at restaurere 1,5 km vandløb. Et vandløb i Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk, som før var rørlagt, er blevet åbnet, og der er blevet udlagt gydegrus og skjulesten. Dette har skabt bedre muligheder for gydning, skjul og opvækstmuligheder for yngel. På sigt forventes dette at øge ørredbestanden i vandløbet.

Aabenraa Kommune

I Aabenraa kommune har de afsluttet et projekt, som skulle forbedre tilstanden i vandløbet til gavn for fisk, planter og smådyr. Ved at opgrave sandede og bløde aflejringer samt udlægge 2.635 kubikmeter gydegrus og 109 kubikmeter større sten og skjulesten på 5,2 km af vandløbet Hvirlå, er der skabt forbedrede fysiske forhold til gydning for laks og ørreder.

Mariagerfjord Kommune

Ved at oprense bunden og derefter udlægge grus og skjulesten på en 5 km lang strækning i Korup å, har Mariagerfjord kommune skabt mere dynamik i vandløbet samt flere levesteder for smådyr og yngel og opholdssteder for ældre fisk. Samtidig har kommunen fjernet en spærring, som medvirker til fri passage for fiskene fra Mariager fjord og op igennem vandløbssystemet.

Perspektivering og afmelding:

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. Find vejledning og ansøgningsskemaer på tilskudsguiden under Vandløbsrestaurering EHFAF

 

Jans Lystfiskershop

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This