usseroedBiologerne har haft gummistøvlerne dybt nede i Usserød Å for at undersøge forekomsten af fisk, smådyr og planter. Det har nu resulteret i en rapport, der giver et her og nu-billede af åens miljømæssige tilstand, så det om nogle år bliver muligt at vurdere effekten af det fælles miljø- og klimatilpasningsprojekt langs åen. Biologerne har undersøgt Usserød Å på en 8 kilometer lang strækning fra udspringet i Sjælsø til sammenløbet med Nive Å tæt på Øresundskysten.


”Vi ser efter hvilke fisk, smådyr og planter, der findes i åen. Det vil give os et billede af vandløbets nuværende miljøtilstand. Selvom vi har set en del havørreder, og andre fiskearter, så er det umiddelbare billede, at Usserød Å stadig er for belastet af spildevand. Spildevand påvirker dyrelivet negativt, og vi ser derfor kun få af de dyrearter, som findes i rent vand. Samtidig finder vi færre fisk og smådyr, end vi ellers vil finde i denne type vandløb.” – siger Per Gørtz, som er biolog i firmaet Fiskeøkologisk Laboratorium fra Helsingør, der foretager undersøgelsen for Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner.

LIFE-projekt mod oversvømmelser
Usserød Å undersøges som en del af det tværkommunale LIFE-projekt om klimatilpasning af Usserød Å. Projektet startede i 2012 og skal løbe frem til 2016. LIFE projektet har et budget på ca. 18,5 millioner kr., hvoraf ca. 7 millioner kr. kommer i støtte fra EU. Som en del af projektet skal der bl.a. opsættes hydrauliske målesystemer og styringsredskaber, så oversvømmelser kan undgås i fremtiden. Eksempelvis skal slusen ved Sjælsø kunne styres, så søen kan bruges som reservoir for regnvand ved skybrug. Der skal anlægges vådenge som bufferzoner for ekstremregn, og der skal etableres et blivende, tværkommunalt samarbejde omkring Usserød Å. Sidst men ikke mindst skal LIFE projektet medvirke til at tilstanden og forholdene for fisk, planter og smådyr i Usserød Å forbedres.

”En stor del af LIFE-projektet handler om at samarbejde på tværs af kommunerne og om at indrette vores kloakker og tekniske anlæg, så vi tilbageholder og forsinker regnvandet i oplandet til åen. Derved nedsætter vi risikoen for oversvømmelser, og vi minimerer antallet af de situationer, hvor kloakkernes spildevand løber over og ned i åen. Men projektet skal også på længere sigt gerne resultere i bedre miljøforhold i Usserød Å og dermed flere levesteder for fisk, planter og smådyr. Derfor laver vi en miljøundersøgelse nu – og en undersøgelse til slut, så vi kan sammenligne og se om de mange tiltag har haft den forventede positive effekt – hvilket vi bestemt håber og regner med”, siger Klaus Pallesen, som er projektleder for det tværkommunale LIFE-projektet i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner.

Havørreder i Usserød Å
I forbindelse med undersøgelsen har biologerne indfanget vandløbets fisk, målt og vejet dem og genudsat dem. Biologerne har konstateret, at der er ørreder, der lever fast i åen – og at der er havørreder, som er trukket op fra havet for at gyde. Dette er et godt tegn, men bestanden er stadig mindre, end hvis åens vand var rent.

LIFE-projektet er ikke det eneste klimatilpasningsprojekt langs Usserød Å. Således er der i Fredensborg Kommune et partnerskab med bl.a. Realdania i Klimatilpasning Kokkedal. Det har allerede medført forandringer af åen. På en to kilometer lang strækning i Kokkedal, er der etableret et såkaldt dobbeltprofil, der gør at åen nu har plads til at udvide sig og svulme op i de situationer, hvor der har været skybrud. Samtidig er der lagt nye sten og etableret nye stryg på strækningen, hvilket forventes af have en positiv effekt på bestanden af fisk og smådyr. I Hørsholm Kommune er vandstanden i Stampedammen reguleret, idet overløbet fra søen er sænket 10 cm. Herved er oversvømmelsesrisikoen langs søen reduceret væsentligt. Desuden er der gjort tiltag for forbedring af vandkvaliteten i Usserød Å. Flere overløb fra kloak, bl.a. ved Stampevej og Håndværkersvinget er lukket, andre udløb er minimerede.

Miljøundersøgelsen af Usserød Å kan findes på Fredensborg Kommunes hjemmeside www.fredensborg.dk eller via www.usserodaa.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This