Foto: Steen Larsen 11.01.08 FREDNINGSBÆLTER ved en del af Sjællands vandløb er nu blevet evalueret med henblik på at der skal være en fornuftig biologisk årsag til at der etableres et fredningsbælte ved et vandløbs udmunding ved kysten. De løbende forbedringer i vandmiljøet, fiskeudsætninger og vandløbs-restaureringer har medført, at der er sket en positiv udvikling i fiskebestandene. Der er således genskabt fiskebestande i mange vandløb i de senere år og for mange arter er det nødvendigt for deres livscyklus, at de frit kan vandre mellem vandløb og havet. På baggrund heraf er der helt generelt fastsat regler om fredningsbælter der hvor åer, bække og "indvande" løber ud i havet eller fjordene. Det betyder, at fiskeri ikke er tilladt nærmere end 500 meter fra udløbet. Der kan være tale om henholdsvis helårlige og halvårlige fredningsbælter.

Med henblik på at gøre fredningsbælterne ved åmundinger på Sjælland tidssvarende, er der foretaget en gennemgang af vandløbene rundt om Sjælland. Gennemgangen er udarbejdet i samarbejde med de tidligere 5 sjællandske amter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, som foretager undersøgelser af ørredbestanden i vandløbene og Fiskeridirektoratet, som varetager kontrollen af fredningsbælterne.

Behovet for fredningsbælter er bl.a. vurderet ud fra kendskab til, om der er en ørredbestand i vandløbet enten naturlig eller udsat. I nogle tilfælde er der andre fiskearter, som har behov for en beskyttet zone omkring åmundinger, herunder på sydsjælland, hvor der er vandløb, hvor der lever en bestand af brakvandsaborre.

Formålet med at samle og ajourføre fredningsbælterne ved en del af Sjællands vandløb er bl.a., at det bliver lettere at orientere sig om, hvor der er fredningsbælter og således at det sikres, at der gælder fredningsbælter, hvor der er et reelt beskyttelsesbehov. Det betyder, at der foreslås nye fredningsbælter ved vandløb, hvor der er etableret en ørredbestand og tilsvarende foreslås fredningsbælter ophævet, hvor der ikke er beskyttelseshensyn til vandrefisk. Med den nye bekendtgørelse om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb, sker der samtidig en forenkling af regelsættet, idet bestemmelserne fra 4 eksisterende bekendtgørelser samt fra en vedtægt samles i denne bekendtgørelse.

Undtaget herfra er bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet i Isefjorden mv. (bekendtgørelse nr. 18 af 13. januar 1998 om regulering af fiskeriet i Isefjorden, Tempelkrogen, Holbæk Fjord og Tuse Å), idet der allerede er udarbejdet specifikke regler for dette område.

Nogle vandløb har udmunding i havneområder. I udvalgte havne er bundmede tilladt. De udvalgte områder er nævnt i bekendtgørelsen. Fiskeri med bundmede; her tænkes udelukkende på fiskeri med fladfiskeforfang efter bundlevende arter, f.eks fladfisk. Det man ønsker er at undgå bifangst af ørred. Derfor er spinnefiskeri med blink, pirk, spinner og alle typer af bobleflåd forbudt, ligesom brug af silde- og makrelforfang samt fiskeri med prop og agn heller ikke er tilladt.

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb finder du her.
Download bekendtgørelsen her. (4 mb)

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This