UAMBITIØSE ANBEFALINGER FRA FISKERIKOMMISSIONEN

– Fiskerikommissionen har netop afleveret sin rapport om fremtidens fiskeri til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V). Rapporten består af 19 anbefalinger til, hvordan fremtidens fiskeri skal se ud, hvor etableringen af et Havråd, mere selvforvaltning og økosystembaseret dansk fiskeri og anbefalinger om en trawlfri zone i Bælthavet er i blandt. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Blandt nogle af de anbefalinger, der potentielt vil kunne gavne lystfiskeriet, hvis vel og mærke de nødvendige tiltag eksekveres hurtigt og effektivt, er anbefalinger om ”håndtering af sæl og skarv”, ”implementering af en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang” samt den noget vagt formulerede ”reduktion af eksterne presfaktorer”.

Desuden nævnes ”mulig betaling for brugsretten til den fælles fiskeressource” – en interessant tanke, der måske kunne gavne fiskebestandene, hvis betalingen – i lighed med lystfiskernes fisketegn – blev brugt på tiltag, der kan styrke fiskebestandene.

Desværre ikke anbefalinger om totalforbud mod trawl

Endvidere er der ”anbefalinger om trawlfri zone i Bælthavet”, som desværre blot er nogle generelle anbefalinger til reducering af fisketryk med trawlfri zoner, men ikke et decideret totalforbud mod trawl overalt i fx Bælthavet. Man kan derfor have sin tvivl, om det reelt set vil have en særlig stor effekt.

I rapporten pointeres det – med rette, at det altoverskyggende problem i mange af de indre danske farvande er ildsvind forårsaget af især kvælstofudledning fra landbruget. Desværre virker det som om, at man indirekte bruger dette som én ud af flere undskyldninger for at undvige et totalt forbud mod trawl.

I rapporten hedder det: ”Dette medfører, at der er en stor uvished om, hvilke implikationer et generelt trawlforbud vil have for havbundens miljøtilstand i de områder, hvor iltsvind er hyppige. Fiskerikommissionen understreger derfor, at hvis formålet ved at indføre et trawlforbud i Bælthavet er at forbedre miljøtilstanden ved havbunden i området, vil det kræve virkemidler, der er målrettet årsagerne til de dårlige iltforhold i området. Dette betyder, at når/hvis der indføres begrænsninger ift. fiskeri med bundslæbende redskaber, skal der samtidig ske en betydelig reduktion af næringsstofudledning fra landbruget for på sigt at opnå den fulde miljøeffekt af indgrebet.”

Dette er som sådan en fin pointe, men brugen af ordet ”hvis” signalerer desværre, at en potentielt manglende handling overfor landbruges forurening, måske – og højest sandsynligt –  vil blive brugt som undskyldning for så ikke at gøre noget reelt ved de ødelæggelse af havbunden som trawlfiskeriet er årsag til.

Endvidere indeholder Fiskerikommissionens arbejde anbefalinger som fx ” Øget selvforvaltning” i dansk fiskeri. Når man ser på, hvordan begrebet ”selvforvaltning” – læs ”frivillighed omkring de tiltag, der er nødvendige for at styrke naturgrundlaget”, normalt foregår i primær erhverv som fx landbruget, kan man desværre godt blive lidt bekymret for, hvor meget godt denne forvaltningstilgang vil gøre for de danske fiskebestande. Det er i hvert fald ikke gået hurtigt med frivillige udtagelse af lavbundsjorder…

Læs Fiskerikommissionens rapport – samt ministeriets pressemeddelelse med hovedpunkterne her.

 

Jans Lystfiskershop