NATUR- MILJØKLAGENÆVNET har den 3. december 2012 truffet afgørelse om, at høringsfristen på kun otte dage ved den supplerende høring omkring de reviderede Vandplaner i december 2011 var væsentlig for kort. Nævnet har derfor erklæret Vandplanerne for ugyldige, og den supplerende høring af Vandplanerne skal nu gå om.

Danmarks Sportsfiskerforbund er enig i, at høringsfrister skal have en varighed, så de giver alle berørte parter reelle muligheder for at indsende høringssvar. Det er et vigtigt led i det danske demokrati.

– Det er klart, at en høringsfrist på kun otte dage er for kort, selv om der er tale om en supplerende høring af de relativt få ændringer i de forslag, der allerede havde været i høring i seks måneder. Men nu handler det så om at få formalia bragt i orden, så vi kan komme videre med at få første generation af Vandplanerne gennemført, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund. Han mener desuden, at nævnets afgørelse ikke bør bruges til at skabe yderligere forvirring om mål og midler i første generation af Vandplanerne.

– I sidste uge offentliggjorde EU-kommissionen en evaluering af de europæiske landes Vandplaner. Evalueringen viser ikke overraskende, at de danske Vandplaner, der skulle forbedre kvaliteten af vandløb, søer og kystområder i Danmark, er alt for utilstrækkelige. EU-kommissionen har påpeget ikke mindre 20 konkrete områder, hvor Danmark skal forbedre indsatsen, så der er rigtig meget, der skal tages fat på, siger Verner W. Hansen og fortsætter.

– I Danmarks Sportsfiskerforbund er vi meget mere optaget af, hvordan vi får rettet op på disse forhold i næste generation af Vandplanerne, end vi er optaget af at blive ved med at bruge en masse krudt på første generation, der ikke alene er alt for uambitiøse, men som også er blevet uarbejdet i en alt for langtrukken og meget lukket proces.

– Det er derfor glædeligt, at miljøminister Ida Auken allerede nu har sat arbejdet med næste generation af Vandplanerne i gang. Og ministeren fortjener i den forbindelse anerkendelse for, at hun foreløbigt har lagt grunden til en meget åben proces, hvor de forskellige parter inddrages aktivt under hele processen. Det tegner rigtig positivt i forhold til arbejdet med de næste Vandplaner, så det er der, vi vil bruge vores kræfter konstruktivt, slutter Verner W. Hansen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This