Status og rødlistevurdering for vores ferskvandsfisk er netop opdateret af Statens Naturhistoriske Museum – og der er samtidig kommet en helt ny vurdering af alle saltvandsfiskene. Desværre er der kommet syv nye rødlistearter siden sidste vurdering i 2010.

– I Den danske Rødliste 2019 er 238 arter af fisk blevet behandlet efter IUCN’s rødlistekriterier, hedder det i opdateringen. – Mange arter betragtes som en del af den danske natur, men hele 103 arter optræder tilfældigt eller er under etablering. Blandt dem er en hel del arter, der kun er fanget som strejfere – typisk mere oceaniske arter i den dybe del af Skagerrak samt gæster fra syd mere spredt i vore farvande. Der er også registreret en lang række fremmede arter i både havet og vore ferskvande. Det er en blanding af arter, der er indført med vilje – fx en del af laksefiskene og undslupne arter fra akvarier og havedamme – fx båndgrundling og guldfisk. Ingen af de fremmede arter er vurderet. Det har således været relevant at rødlistevurdere 135 af de 238 fiskearter.

– For nogle arter skyldes kategoriskiftet, at arterne reelt er blevet mere eller mindre truede, men for mange er forklaringen ændrede data, artsopfattelse eller ekspertviden, fortæller Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum til Fisk & Fri. I statusopgørelsen hedder det endvidere: ”Af de syv arter, der var rødlistede i 2010-listen, er fem arter tildelt en mindre truet kategori – fx fra sårbar til livskraftig, men ingen af disse vurderes at være udtryk for en reel ændring i status. Det gælder eksempelvis laksen, der har ændret status fra sårbar til livskraftig i perioden, da den restriktive forvaltning af bestandene har medført, at den kun er i meget lille risiko for at uddø. Ophører bestandsophjælpningen, vil den dog formentlig hurtigt blive opfattet som truet igen”. – Der er altså stadig alt mulig grund til fortsat at beskytte laksene ved den gode lakseforvaltningsplan og sørge for at forbedre livsvilkårene for denne fantastiske fisk generelt, supplerer Henrik Carl.

Blandt de arter, der er i tilbagegang er tyklæbet multe og sildehajen, hvis status nu er sårbar (VU) og stallingen, der nu er sårbar (VU).  – Ålen er vidt udbredt i både ferskvand og saltvand herhjemme. Den henføres ligesom i rødlisten fra 2010 til kategorien kritisk truet (CR), for selvom der ser ud til at være sket en opbremsning af tilbagegangen, er generationstiden så lang, at tilbagegangen stadig har været markant inden for de seneste tre generationer, skrives der i statusopgørelsen.

Den danske rødliste varetages af Århus Universitet på Institut for Bioscience. Fiskene er rødlistevurderet og kvalitetssikret af Henrik Carl og Peter Rask Møller: Carl, H. og Møller, P.R., 2019. Fisk. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den danske Rødliste 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk.

Har du et tip til en spændende nyhed sø, så give redaktionen et tip på jb@fiskogfri.dk eller ring til Jens Bursell på 30 70 02 36 – mens nyheden stadig er en nyhed.

 

Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This