12-08-2013 I FISK & FRI 4/2013 kunne du læse om, at biologerne i Rudersdal Kommune ville biomanipulere Sjælsø ved Birkerød. Både LF og Danske Karpefiskere har klaget over dette – og kommunen har derfor fået påbud om at vente med en biomanipulation, indtil der er truffet afgørelse i sagen fra Natur & Miljøklagenævnet, hvor sagen ligger til afgørelse lige nu. DTU-Aqua har måttet indrømme fejlagtig brug af de kilder, som Rudersdal kommune lige så fejlagtigt har brugt som hovedargumentation for biomanipulationen, men her slutter det ikke.

Rudersdal Kommune planlægger nu at påbegynde en fiskeundersøgelse, der meget vel kan risikere at give samme effekt som den forestående biomanipulation, de har fået forbud mod at udføre… Fisk & Fri har påpeget dette overfor både Rudersdal Kommune samt Natur & Miljøklagenævnet.

Sagen, der lugter lidt af et forsøg på at camouflere biomanipulation som fiskeundersøgelse, bakkes i dag op af landsforeningen Danske Karpefiskere, der netop har indgivet følgende klage til Ruderdal Kommune samt Natur & Miljøklagenævnet:

“Som klageberettiget landsdækkende organisation, havde vi egentlig besluttet at vente på afgørelsen fra Natur og Miljøklagenævnet, men desværre kan vi nu konstatere, at Rudersdal kommune ikke har tænkt sig at respektere behandlingstiden i den verserende sag. Grundet den seneste tids skriverier imellem Fisk & Fris chefredaktør Jens Bursell, Rudersdal kommunes Carsten Bjørn samt Allan Carstensen, ser vi derfor ingen anden mulighed, end også at knytte en række kommentarer til det forestående forsøgsfiskeri, som kommunerne har tænkt sig at udføre fra uge 33.

Som klager i sagen finder vi det dybt krænkende, at kommunerne vælger at se bort fra gældende retsprincipper omkring at suspendere alle påklagede aktiviteter – også selvom kommunerne forsøger at undgå reglerne ved blot at kalde det noget andet, end hvad det reelt er.

Det er ganske enkelt ikke korrekt, at netop forsøgsfiskeriet med de stormaskede garn, ikke er blevet påklaget. Vi hævder fortsat, at ethvert fiskeri med disse garn, vil blive tolket som et forsøg på biomanipulering og derfor i dette tilfælde være ulovligt, så længe sagen behandles. I kan kalde det nok så meget undersøgelser og forsøgsfiskeri, men det ændrer ikke på, at jeres såkaldte “forsøgsfiskeri” fjernede godt 1,3 ton af søens store brasen i 2012. Svarende til godt 10 % af bestanden i den 293 ha store sø – og det er vel at mærke ud fra jeres egne fabrikerede data, som vi skønner er klare overestimater. Vi mener fortsat, at der nok nærmere er tale om op til 30-50 % af bestanden. Med andre ord, så har I allerede på nuværende tidspunkt, med jeres forsøgsfiskeri, gjort uoprettelig skade på søens bestand af store og gamle brasen. Fisk der har stor rekreativ værdi og ligeledes opfylder en vigtig plads i søens økosystem, som nu risikerer at være skubbet helt ud af balance.

I øvrigt undrer det os, hvorfor I overhovedet forsøger at indhente mere data, når I hele tiden har påstået, at der er tale om et solidt fagligt grundlag. Det giver således ingen mening, at foretage endnu en standardiseret fiskeundersøgelse (ikke reduceret), da fiskesammensætningen næppe har ændret sig nævneværdigt siden sidste år. Måske vil der forekomme lidt mere yngel fra den ene eller anden art, men i bund og grund, så vil der jo bare ske det, at søens brasenbestand vil lide yderligere uoprettelig skade. Derudover vil en større mængde rovlevende aborrer naturligvis også gå til, ligesom det var tilfældet under jeres fiskeri i 2012.

Hele argumentationen omkring at supplere med CMR (capture-mark-recapture) af brasen og karper viser bare, at I enten ikke har styr på jeres basisbiologi eller at I bevidst udnytter dette, til at gennemføre flere befiskninger med de stormaskede garn. Formentlig for at indsamle (og aflevere) data til den omtalte “kogebog”, hvilket lader til at være et af præmisserne for at få del i EU midlerne fra Algae Be Gone projektet. Herudover, vil vi gerne slå fast, at I på ingen måde imødekommer et ønske fra vores side af, omkring at lave nye forsøg, hvor bestanden estimeres ud fra fangst-genfangst metoden. Derimod havde det været stærkt ønskværdigt, hvis I havde gjort det i 2012 og benyttet en skånsom fangstmetode, så alle fiskene kunne genudsættes i levedygtig stand, både i forbindelse med fangst såvel som genfangst. I stedet valgte I som bekendt, uden brugernes viden, at fiske stormaskede garn på gydepladserne, i gydetiden og uden for den normale undersøgelsesperiode for fiskeundersøgelser – alt sammen under dække af forsøgsfiskeri.

Som I kan læse af nedenstående lektorudtalelse, så må dødeligheden, blandt de mærkede fisk, ikke være højere end blandt de umærkede. I praksis, må fiskene ikke have mistet så meget som et skæl eller fået en flækket finne, før det er videnskabeligt ubrugeligt i en fangst-genfangst sammenhæng.

Hvad angår observatører, som I ikke ønskede til stede, så kan I godt forberede jer på, at I både vil blive filmet og fotograferet, såfremt I påbegynder “forsøgsfiskeriet” i uge 33. Materiale, som vi ikke vil tøve med at benytte i forbindelse med en eventuel politianmeldelse for ulovlig opfiskning. Et sted må der sættes en grænse – en grænse som for længst er overskredet, slutter Michael Seide og Ulrik Plate fra Danske Karpefiskere.

Ekspertudtalelsen fra Peter Rask Møller – Zoologisk Museum lyder således:

Tilrette vedkommende

Udtalelse vedr.fangst‐genfangst(Capture‐Mark‐Recapture) af brasen i Sjælsø i August 2013.

Jeg kender ikke de nærmere detaljer vedrørende restaureringsprojektet i Sjælsø, og vil derfor primært knytte generelle kommentarer til valget afmetode ifm. bestandsvurdering af brasenbestanden i Sjælsø. Mine egne erfaringer med CMR (Capture‐Mark‐Recapture) metoden og med fangst og genudsætning af brasen bygger på feltarbejde i danske søer. Siden 2006 har jeg foretaget og været ansvarlig for mange fiskeundersøgelser ifm. “Atlas overDanske Ferskvandsfisk” som jeg var PI for, diverse formidlingsarrangementer,samt ifm.med undervisning af biologistuderende ved Københavns Universitet.

Brasen er en art, der primært er knyttet til de store og/eller dybe søer, samt større vandløb. I store, naturligt næringsrige søer, er den en karakter‐art for barbunden, og er altså karakteristisk for netop denne habitat (Carl 2012). Brasen har et noget dårligt ry iDanmark som”skitfisk”,men man bør huske på, at den er en naturligt hjemmehørende art, som er et vigtigt element i de store søers økosystem. De store brasener er også af rekreativ interesse for sportsfiskere og til megen gavn for andre borgere, idet de hjælper med at holde de centrale dele af søerne fri for grøde, som ellers ofte skal fjernes manuelt, hvis søerne skal bruges til fx sejlsport o.lign. I velfungerende søer finder man typisk en bestand domineret af store, gamle eksemplarer af brasen (fx Sjælsø),mens man i eutrofierede vande med dårlig balance, finder bestande domineret af mindre eksemplarer i dårlig kondition (fx Bagsværd sø). I de velfungerende vande, vil indgreb mod brasenbestanden være uetiske og ulogiske, idet man allerede har ideal‐tilstanden. I vande i ubalance kan en regulering af brasenstanden have en positiv effekt på bestanden og i visse tilfælde søvandet sigtbarhed i en kortere årrække (typisk ca. 10 år).

Fangst‐genfangst (Capture‐Mark‐Recapture) er en udmærket metode til beregning af bestandsstørrelser af større fisk. Åbenlyse forudsætninger er dog, at forsøgsområdet er lukket, samt at dødeligheden er ens for mærkede og umærkede fisk. Det kræves fx at fiskene ikke lider skade ved fangst eller mærkning, og at de fx ikke udsættes for øget prædation, som følge af mærkerne. I den konkrete sag vedr. brasen og Sjælsø, er den første forudsætning givetvist opfyldt, idet søen kan betragtes som et lukket område. Den anden forudsætning kan derimod ikke siges at være opfyldt.

Garn er en meget destruktiv fiskemetode, idet næsten alle fisk vil være døde eller skadede ved røgtningen, selv efter kort tid i garnet. Hos næsten alle arter skades slimlag og epidermis af garn. Det gælder både utilsigtet bifangst som fx gedder og store aborrer, samt målet for undersøgelsen – brasen og karper. Alle arter vil være særligt sårbare pga. den høje vandtemperatur pt. pga. Øget risiko for svampe‐angreb og øget iltforbrug. Brasen er en af de mest sarte arter i vore søer, idet de let kommer til skade pga. kropsformen og finnernes placering.

Konklusionen er, at det vil være særdeles uhensigtsmæssigt at foretage en Capture‐Mark‐Recapture på brasen i Sjælsø med garn i sommermånederne. Det vil aldrig være en god idé at bruge garn til fangsten, og det vil aldrig være godt at gennemføre projektet i årets varmeste måneder. Hvis man vælger at gennemføre projektet med garn i august 2013, vil det have karakter af en egentlig biomanipulation, idet næsten alle fangne fisk vil dø. Det anbefales at gennemføre projektet i foråret eller efteråret, ved brug af store fiskefælder, som ikke skader fiskene.

Med venlig hilsen

Peter Rask Møller

Du vil kunne læse mere om sagen på www.fiskogfri.dk i den kommende tid.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This