NY UNDERSØGELSE AF ØRREDVANDLØB: TILBAGEGANG FOR ÆLDRE ØRRED

I efteråret 2021 moniterede DTU Aqua fiskebestandene ved elektrofiskeri 618 steder i ørredvandløb fra 22 kommuner i Nord-, Midt- og Sønderjylland. Deres resultater er nu blevet beskrevet i syv rapporter –  ”Planer for fiskepleje”. Disse rapporter viser både de naturlige bestande af ørred fra gydning samt forekomsten af andre fiskearter.

Resultaterne viser flere ørred fra gydning, men også færre ældre ørred: – Overordnet set var der færre ældre ørreder i 2021 end tidligere, siger forskerne. – I de fleste vandløb var der under én ældre ørred pr. 100 m2 og medianværdien var generelt 0 og højst 2 ældre ørreder pr. 100 m2. Det samme er set i andre danske vandløb i de senere år.

– Tilbagegangen for ældre ørreder kræver en nærmere forklaring, idet vandløbenes miljøtilstand ikke er vurderet at være blevet dårligere, forklarer forskerne på fiskepleje.dk. – Tværtimod er der i de senere år bl.a. fjernet en del spærringer, som tidligere har forhindret ørrederne i at gyde i mange vandløb.

– Der er en dokumentation på, at fiskeædende rovdyr æder mange fisk, og i de senere år er der kommet mange flere fiskeædere ved vandløbene, uddybes det. – Det er f.eks. skarv, fiskehejre og odder. Den mest sandsynlige årsag til det reducerede antal ældre ørreder er derfor, at mange bliver ædt – særligt hvis fiskene er nemme at fange når de mangler basale naturlige skjul i form af nedfaldne grene, træer, trærødder, grøde, sten og anden variation.

Du kan læse meget mere om undersøgelsen her.

 

Friluftsland

100 MILLIONER EKSTRA TIL VANDLØBENE

Pressemeddelse:

Miljøstyrelsen har modtaget over 200 ansøgninger fra kommunerne til at forbedre og restaurere vandløb. Den store efterspørgsel betyder, at puljen øges til ca. 170 mio. kr. 

Der er stor interesse i de danske kommuner for at forbedre levevilkårene for dyr og planter i og omkring vandløbene. Tilskudsordningen til at forbedre og restaurere vandløb har i år modtaget over 200 ansøgninger fra kommunerne. Den store efterspørgsel gør, at ordningen i 2021 tilføres yderligere ca. 100 mio. kr.

Tilskudsordningen går til projekter, der bl.a. skal sikre, at vandløb kan slynge sig naturligt igen, plante træer, der giver skygge i vandløbene, udlægge gydegrus, så fiskene bedre kan yngle, eller fjerne spærringer, så fisk og smådyr frit kan vandre op og ned i vandløbene.

Derudover kan mere naturlige vandløb afbøde virkningerne af oversvømmelser og tørke. Når vandløbet bugter sig gennem landområder, så løber vandet langsommere og bremses, så der er mindre risiko for, at det f.eks. påvirker ejendomme og landarealer. Naturlige og bugtende vandløb mindsker også risikoen for tørke, da mere af vandet opmagasineres og dermed holder jorden fugtig i arealerne omkring vandløbene.

– Vi skal passe bedre på vores vandløb, så vi både tilgodeser hensyn til natur og miljø, klimatilpasning og fremtidssikrer vores landbrug. Restaureringen af vandløb gør, at man både kan håndtere større mængder vand og samtidig passe på det liv og den natur, der er i og omkring vandløbene. Det er godt at se, at kommunerne kan og vil være med i det arbejde, siger miljøminister Lea Wermelin.

Vil bl.a. åbne 102 kilometer vandløb i Nordjylland

I kommunerne er der tilfredshed med, at udvidelsen af tilskudspuljen gør, at alle kommunernes ansøgninger kan imødekommes, hvis de opfylder tilskudsbetingelserne.

– Den store søgning viser, at kommunerne i den grad er klar til at forbedre forholdene i vores vandløb. Mange kommuner søgte, og det er derfor en rigtig god nyhed, at der er fundet flere penge til at sætte mange flere projekter i gang end først antaget, siger Birgit S. Hansen, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

Miljøministeriet forventer med de ekstra midler at give over 200 tilsagn til at forbedre og restaurere vandløb. Tilsagnene vil fordele sig på ca. 150 tilsagn til gennemførsel af restaureringerne og ca. 65 tilsagn til forundersøgelser. Et af disse projekter er fjernelsen af en spærring ved Sæby Vandmølle i Nordjylland, som forventes at kunne åbne for ca. 102 km. vandløb, så fisk og smådyr kan bevæge sig frit i hele vandløbet.

Miljøstyrelsen, som administrerer tilskudsordningen, er i gang med at give tilsagn til alle de ansøgninger, som er tilskudsberettigede. På grund af de mange ansøgninger forventer Miljøstyrelsen, at sagsbehandlingen vil være afsluttet med udgangen af 2021.

Fakta

  • Den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaureringer er administreret af Miljøstyrelsen. Læs mere om ordningen her.
  • Indsatserne gennemføres som en del af anden vandområdeplanperiode (2015-2021).
  • I 2021 var der oprindeligt afsat 70 mio. kr. til ordningen. Det udvides nu til ca. 170 mio. kr.
  • I 2022 forventes to ansøgningsrunder til vandløbsrestaurering, hvor kommunerne kan søge: En national tilskudsordning i foråret og en EU-tilskudsordning i efteråret.
  • Kommunerne kan søge om tilskud til flere forskellige typer af restaureringer såsom fjernelse af spærringer, der hindrer fri passage i vandløbene, genslyngninger (hvor udrettede vandløb bugtes igen), åbning af vandløb, der er blevet rørlagte, plantning af træer langs vandløb og udlægning af gydegrus (så fiskene har steder, hvor de kan lægge deres æg).

Indsatserne er fastlagt på baggrund af forslag fra kommuner og vandråd.

 

Hvidovre Sport

Nye undersøgelser af ørredbestandende i 2021

Til efteråret 2021 planlægger DTU Aqua at lave undersøgelser af ørredbestandene i syv udvalgte vandløbssystemer i Danmark.

 

– Hvert år undersøger DTU Aqua mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger for at kunne lave en plan for fiskepleje, der dækker de vigtige ørredvandløb i et vandsystem, lyder det på fiskepleje.dk. – Det har DTU Aqua gjort i mange år, og planerne revideres med nye undersøgelser ca. hvert 8. år. 

– I 2021 skal DTU Aqua undersøge Århus Å, Karup Å, Bangsbo Å, Lerbæk Å, Elling Å, Ribe Å, Lerkenfeldt Å, Trend Å samt de mindre vandløb i mellem Limfjorden, Skagen og Blokhus.

Databehandling og planer for fiskepleje af ørredbestandene i danske vandsystemer

 

– Når undersøgelserne i vandløbene er gennemført, skal data behandles, og der skal udarbejdes planer for fiskepleje, fortsætter udmeldeingen fra DTU Aqua. – De nye planer udgives inden sommerferien i 2022 og sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger. De offentliggøres desuden på fiskepleje.dk.

– DTU Aquas planer for fiskepleje beskriver ørredbestanden og forekomsten af andre arter i de vandløb, som bliver undersøgt. Planerne fortæller, om der er behov for at udsætte ørredyngel, og anviser, hvilke tiltag der på sigt kan genskabe selvreproducerende ørredbestande. Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle vandsystemer i Danmark. De indsamlede data om ørredbestandene indgår også i Miljøstyrelsens arbejde med at vurdere fiskebestandene i statens vandområdeplaner. ”Planer for fiskepleje” blev tidligere kaldt ”Udsætningsplaner”, men ændrede navn i 2011 for at understrege, at man får bedre bestande og en bedre natur ved at genskabe ørredens gyde- og opvækstområder i stedet for ”kun” at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt.

Ørredyngel udsættes først efter undersøgelse af vandløbet

 

– Det år, hvor planen for det enkelte vandsystem bliver fornyet, bliver der ikke udsat ørredyngel, da det netop er den naturligt producerede ørredyngel, som er interessant at undersøge, fortæller DTU Aqua. – Forekomsten af naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem naturlig og udsat ørredyngel. I praksis betyder det, at lystfiskerforeninger i de vandløb, der skal undersøges næste år, ikke skal udsætte ørredyngel i foråret 2021.

Når undersøgelserne er gennemført i sensommeren/efteråret 2021, skal der i stedet for yngel udsættes ½-års fisk på de yngelpositioner, der er nævnt i den hidtidige plan.

En mere detaljeret beskrivelse af forløbet, herunder praktiske informationer omkring udsætning, er sendt til de berørte udsætningsforeninger, kommuner og Miljøstyrelsen, som også undersøger vandløbenes fiskebestande i forbindelse med den nationale overvågning af vandmiljøet. 

Du kan læse meget mere om fiskeplanerne samt finde links til Ørredkort mv her.

 

Ørredens gydeområder

dtuTag med DTU Aquas fiskeplejekonsulenter ud til vandløbene og se, hvad ørreden kræver for at kunne gyde, og hvor ynglen finder skjul, så den ikke bliver ædt. Uden yngel, ingen store ørreder.

Ørreden er afhængig af at gyde i vandløb, og en god ørredbestand viser, at naturen har det godt, med rent vand og et varieret plante- og dyreliv. Derfor er ørreden en rigtig god ”miljøindikator”.

(mere…)